Agendy

Všetky agendy

Daň z nehnuteľností – Podnikateľ
Daň z nehnuteľností – Občan
Daň za nevýherné hracie prístroje – Podnikateľ
Daň za predajné automaty – Podnikateľ
Daň za psa – Občan
Daň za ubytovanie – Podnikateľ
Daň za užívanie verejného priestranstva – Občan
Denné centrá – Občan
Doručovanie písomného vyhlásenia o zákaze poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa – Občan
Hlásenie prechodného pobytu – Občan
Hlásenie trvalého pobytu – Občan
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi – Občan
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – poplatok za znečisťovanie ovzdušia – Podnikateľ
Matričná udalosť – úmrtie – Občan
Matričná udalosť – uzavretie manželstva – Občan
Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pri jednoduchej stavbe – Občan
Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pri jednoduchej stavbe – Podnikateľ
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – Občan
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – Podnikateľ
Návrh na vydanie územného rozhodnutia – Občan
Návrh na vydanie územného rozhodnutia – Podnikateľ
Ohlásenie drobnej stavby – Občan
Ohlásenie drobnej stavby – Podnikateľ
Ohlásenie prevádzky/predajnej a prevádzkovej doby – Podnikateľ
Ohlásenie zmeny užívania stavby – Občan
Ohlásenie zmeny užívania stavby – Podnikateľ
Ohňostrojné práce – žiadosť o súhlas – Občan
Ohňostrojné práce – žiadosť o súhlas – Podnikateľ
Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzky – Podnikateľ
Oznámenie o doplnení/rozšírení podnikateľskej činnosti/sortimentu – Podnikateľ
Oznámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby z dôvodu konania spoločenskej akcie – Podnikateľ
Oznámenie o zmene prevádzkovej doby – Podnikateľ
Oznámenie o zmene sídla prevádzky – Podnikateľ
Oznámenie o zrušení prevádzky/prevádzkarne, ukončení činnosti v prevádzke – Podnikateľ
Oznamovanie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva – Občan
Oznamovanie pobytu v zahraničí – Občan
Oznamovanie verejných zhromaždení v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov – Občan
Oznamovanie verejných zhromaždení v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov – Podnikateľ
Podávanie návrhov na zrušenie trvalého pobytu – Občan
Podávanie návrhov na zrušenie trvalého pobytu – Podnikateľ
Podávanie žiadosti o oznámenie miesta pobytu občanov – Občan
Podávanie žiadosti o oznámenie miesta pobytu občanov – Podnikateľ
Poplatok za komunálny odpad – Občan
Poplatok za komunálny odpad – Podnikateľ
Potvrdenie o veku stavby – Občan
Potvrdenie o veku stavby – Podnikateľ
Povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia – Občan
Povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia – Podnikateľ
Povolenie užívania malého zdroja znečistenia ovzdušia – Občan
Povolenie užívania malého zdroja znečistenia ovzdušia – Podnikateľ
Povolenie zmeny stavby pred dokončením – Občan
Povolenie zmeny stavby pred dokončením – Podnikateľ
Predaj, prenájom – Občan
Príležitostný trh „Mariánska púť“ – trhové miesto: Námestie Majstra Pavla – žiadosť o pridelenie predajného miesta – Občan
Príležitostný trh „Mariánska púť“ – trhové miesto: Námestie Majstra Pavla – žiadosť o pridelenie predajného miesta – Podnikateľ
Remeselné trhy – žiadosť o pridelenie predajného miesta – Občan
Remeselné trhy – žiadosť o pridelenie predajného miesta – Podnikateľ
Stravovanie v jedálňach – Občan
Trhové miesto – chodba a vstupná hala budovy mestského kina – žiadosť o vydanie povolenia na predaj – Podnikateľ
Trhové miesto – chodba a vstupná hala budovy mestského kina – žiadosť o vydanie povolenia na predaj – Občan
Trhové miesto – Námestie Majstra Pavla, pred budovou radnice – žiadosť o vydanie povolenia na predaj – Občan
Trhové miesto – Námestie Majstra Pavla, pred budovou radnice – žiadosť o vydanie povolenia na predaj – Podnikateľ
Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa – Občan
Určovanie súpisného čísla a orientačného čísla – Občan
Určovanie súpisného čísla a orientačného čísla – Podnikateľ
Verejné kultúrne podujatia – oznámenie – Podnikateľ
Vrátenie preplatku na dani – Občan
Vydanie povolenia na odstránenie stavby – Občan
Vydanie povolenia na odstránenie stavby – Podnikateľ
Vydávanie ďalších úradných výpisov z knihy narodení – rodný list a z knihy manželstiev – sobášny list bez koncovky -ová – Občan
Vydávanie ďalších úradných výpisov z matriky (rodný list, sobášny list, úmrtný list) – Občan
Vydávanie potvrdení o trvalom pobyte – Občan
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Občan
Žiadosť na použitie erbu mesta Levoča – Občan
Žiadosť na použitie erbu mesta Levoča – Podnikateľ
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studňa) – Občan
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studňa) – Podnikateľ
Žiadosť o povolenie terénnych úprav – Občan
Žiadosť o povolenie terénnych úprav – Podnikateľ
Žiadosť o prenájom reklamnej plochy – Informačný magazín mesta LIMKA – Občan
Žiadosť o prenájom reklamnej plochy – Informačný magazín mesta LIMKA – Podnikateľ
Žiadosť o stavebné povolenie – Občan
Žiadosť o stavebné povolenie – Podnikateľ
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby – Podnikateľ
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby – Občan
Žiadosť o výrub drevín – Občan
Žiadosť o výrub drevín – Podnikateľ
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Občan
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Podnikateľ