Samospráva

Hlavný kontrolór mesta

 1. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
 2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.
 3. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu.
 4. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie:a) poslanca,b) primátora,c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mestod) iného zamestnanca mestae) podľa osobitného zákona.
 5. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zanikáa) vzdaním sa funkcie,b) odvolaním z funkcie,c) uplynutím jeho funkčného obdobia,d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa čl. 18 ods. 4 Štatútu mesta Levoča.
 7. Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, aka) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúceho z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávajúcom podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 8. Hlavný kontrolóra) vykonáva kontrolu v rozsahu v rozsahu ustanovení § 18d zákona. o obecnom zriadení,b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklýmc) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,h) je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvoi) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom (napr. 583/2003 Z. z a pod.).
 9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
 10. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.
 11. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Prílohy na stiahnutie