Agendy

Hlásenie prechodného pobytu – Občan

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Informácie

Žiadateľ

občan Slovenskej republiky

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Ide o osobný kontakt, vybavuje sa na počkanie.

Povinné prílohy

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť doklady:

  1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
  2. údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti podľa odseku 2; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného predpisu,
  3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  4. a) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  5. b) ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  6. c) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
  7. d) vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne;

občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Správne poplatky

Služba - úkon nepodlieha režimu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie je uvedené v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne

Procesy po podaní žiadosti

  1. záznam v relevantných evidenciách mesta Levoča
  2. eventuálne vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte