Agendy

Oznamovanie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva – Občan

Anežka Zahurancová

Bc. Viera Jánošová


Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela, môže do jedného mesiaca po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode oznámiť orgánu poverenému viesť matriky, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko (§ 29 ZR). Oznámenie sa adresuje príslušnému okresnému úradu, do matriky ktorého je vykonaný zápis o uzavretí manželstva (§ 7 ods. 3 zák. č. 300/1993 Z. z. v znení zák. č. 154/1994 Z. z.), t.j. matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané (§ 31, ods. 1 vyhl. č. 302/ 1994 Z. z.). Prijíma sa priezvisko, ktoré mal manžel pred uzavretím manželstva. O tom, že sa oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev, vydáva obvodný, resp. matričný úrad oznamovateľovi potvrdenie (§ 7 ods. 3 zák. č. 300/1993 Z. z., § 31 ods. 2 vyhl. č. 302/1994 Z. z).

Ak rozvedený manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, zmešká jednomesačnú lehotu od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode, môže sa domáhať zmeny svojho priezviska len podľa ustanovení zákona č. 300/ 1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 154/1994 Z. z.

Zmena priezviska nemá vplyv na priezvisko detí pochádzajúcich z manželstva; možno ho zmeniť len za podmienok ustanovených v zákone č. 300/ 1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 154/1994 Z. z. Na podanie žiadosti o povolenie zmeny priezviska dieťaťa sa vyžaduje súhlas oboch rodičov. Rozvedený manžel takúto žiadosť bez súhlasu druhého rodiča môže podať, ak na jeho návrh dal súhlas k takej žiadosti súd.

Informácie

Žiadateľ

manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehoty nie sú ustanovené ani sa neurčujú.

Povinné prílohy

Vyžaduje sa predloženie:

  • sobášneho listu,
  • rodného listu,
  • občianskeho preukazu,
  • rozsudku o rozvode manželstva s vyznačenou nadobudnutou právoplatnosťou.

Správne poplatky

Služba - úkon nepodlieha režimu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie sa nachádza v úvodných informáciách.

Podpisovanie

oznamovateľ - žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

O tom, že sa oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev, vydáva obvodný, resp. matričný úrad oznamovateľovi potvrdenie (§ 7 ods. 3 zák. č. 300/1993 Z. z., § 31 ods. 2 vyhl. č. 302/1994 Z. z).