Agendy

Trhové miesto – chodba a vstupná hala budovy mestského kina – žiadosť o vydanie povolenia na predaj – Občan

Trhovým miestom – príležitostným trhom  je chodba a vstupná hala budovy mestského kina. Správu príležitostného trhu vykonáva Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, so sídlom Námestie Majstra Pavla 54, Levoča.

Trhové dni:
podľa záujmu predávajúceho a prevádzkových možnosti po dohode s pracovníkmi Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, http://msks.levoca.sk/kontakt.htm.


Prevádzkový čas:                                          Predajný čas:
07:00 hod – 18:00 hod                                09:00 hod – 17:00 hod

Na trhu je možné predávať tovar:

 • spotrebné výrobky,
 • textilné výrobky,
 • odevné výrobky,
 • obuv,
 • domáce potreby,
 • elektrotechnické výrobky,
 • drobný tovar,
 • papierenské výrobky,
 • kozmetika,
 • drogériový tovar,
 • hračky.

Informácie

Žiadateľ

Právnická osoba (podnikateľ, a.s., s.r.o. a pod.)

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadateľ:
Žiadosť vrátane príloh je potrebné doručiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom predaja.

Mesto Levoča:
V zmysle §49 Zákona č. 71/1967 o správnom konaní

Povinné prílohy

 • Kópia živnostenského oprávnenia
 • Dokladovanie kódu elektronickej pokladnice
 • Splnomocnenie pre osobu, ktorá bude preberať povolenia v prípade, že nie je štatutárom organizácie, ktorá žiada o pridelenie predajného miesta,
 • Čestné vyhlásenie o dodržiavaní hygienických opatrení,
 • Čestné vyhlásenie k registračnej pokladnici – ak spĺňa podmienky v zmysle platnej legislatívy o výnimke, že nie je povinný používať registračnú pokladnicu.

Legislatíva

Poučenie

Trhový predaj je ZAKÁZANÝ na inom miesta ako mieste určenom Mestom Levoča na trhový predaj.

Podpisovanie

Žiadateľ podpisuje:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste
 • Splnomocnenie pre osobu, ktorá bude preberať povolenia v prípade, že nie je štatutárom organizácie, ktorá žiada o pridelenie predajného miesta
 • Čestné vyhlásenie o pôvode výrobkov,
 • Čestné vyhlásenie k registračnej pokladnici,
 • Čestné vyhlásenie o dodržiavaní hygienických opatrení.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Mesto Levoča na základe predloženej žiadosti vydá povolenie na predaj na trhovom mieste.

V prípade nedodržiavania platných právnych predpisov Mesto, resp. kontrolný orgán môže uložiť
pokutu alebo povolenie na predaj na trhovom mieste zrušiť s okamžitou platnosťou.