Úrad

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. 05. 2018

 1. Prevádzkovateľ:     Mesto Levoča
 1. Právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – pdf

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pdf

 1. Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba je určená prevádzkovateľom v zmysle čl. 37 – 39 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 44 – 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt:
Email:  zodpovednaosoba@levoca.sk
Telefón: 0911617444

 1. Informácie pre dotknuté osoby:
 1. Informácie v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  Ankety, prieskumy a vedomostné súťaže na webovom sídle mesta
  BOZP
  Čísla občianskych preukazov zamestnancov a verejných funkcionárov mesta v povereniach alebo splnomocneniach
  Denné centrum seniorov
  Dokumentácia aktivít v rámci projektov
  Elektronická schránka
  Evidencia členov komisií a porôt vo verejnom obstarávaní
  Evidencia držiteľov evidovaných psov
  Evidencia majetku
  Evidencia záväzkov po lehote splatnosti
  Integrované obslužné miesto
  Kontaktné údaje poslancov mestského zastupiteľstva
  Kontaktné údaje vo voľbách
  Kontrola, sťažnosti, petície
  Krátkodobé prenájmy bicyklov a cyklistického vybavenia
  Matričný úrad
  Mestské tlačové periodikum
  Miestne dane
  Miestne poplatky
  Monitorovací kamerový systém
  MZ, MR, komisie MZ a hlavný kontrolór mesta
  Nájomné byty
  Odborná prax študentov škôl
  Overovanie listín a podpisov 
  Oznámenia verejných funkcionárov mesta Levoča
  Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  Personálna a mzdová agenda zamestnancov mesta Levoča
  Podnikateľský inkubátor
  Podujatia
  Pokladňa
  Poskytovanie informácií prostredníctvom webového sídla mesta
  Pošta
  Povolenia na vstup do mesta počas Mariánskej púte
  Právne vzťahy
  Prezentácia mesta na webovom sídle mesta a na sociálnych sieťach
  Priestupkové konania, evidencia priestupkov
  Referentské vozidlá
  Register obyvateľov a evidencia súpisných a orientačných čísiel, register adries
  Registrácia kandidátov pre komunálne voľby
  Rozhodovanie na úseku investičnej činnosti v meste Levoča
  Rozhodovanie vo veciach CR a RM
  Rozhodovanie vo veciach pozemných komunikácií a cestnej dopravy
  Rozhodovanie vo veciach stavebného úradu
  Rozhodovanie vo veciach ŠFRB
  Rozhodovanie vo veciach územného plánovania
  Rozhodovanie vo veciach životného prostredia
  Rybárske lístky
  Samostatne hospodáriaci roľník
  Sociálne vzťahy
  Správa registratúry
  Sprievodcovské služby v meste Levoča
  Školstvo
  Účtovníctvo
  Voľby
  Výberové konania
  Výberové konania fakultatívne
  Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  Zmluvné vzťahy
  Žiadosti podľa infozákona
  Životné jubileá a životné udalosti

 

83 – IDO83a – Rezervácia na vykonanie testu na COVID19

84 – IDO84a – Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie

85 – IDO85a – Videozáznam z mestského zastupiteľstva

 

 1. nformácie v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:Absolventská prax
  Aktivačná činnosť
  Civilná ochrana
  Dobrovoľnícka služba
  Hospodárska mobilizácia
  Kataster
  Ochrana osobných údajov
  Požiarna ochrana
  Pracovná zdravotná služba
  Registrácia kandidátov pre komunálne voľby
  Správa bytov
  Škodová komisia
  Verejné obstarávanie
  Voľby

 5.

6.