Úrad

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. 05. 2018

  1. Prevádzkovateľ:     Mesto Levoča
  1. Právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – CELEX_02016R0679-20160504_SK_TXT

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ZZ_2018_18_20190901

  1. Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba je určená prevádzkovateľom v zmysle čl. 37 – 39 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 44 – 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt:
Email:  zodpovednaosoba@levoca.sk
Telefón: 0911617444

  1. Informácie pre dotknuté osoby:
  1. Informácie v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

X – IDOXa – Súhrnná informácia pre dotknuté osoby

X – IDOXa – PRÍLOHA k Súhrnnej informácii pre dotknuté osoby

2 – IDO2a – BOZP

4 – IDO4a – Denné centrum seniorov

5 – IDO5a – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

6 – IDO6a – Elektronická schránka

7 – IDO7a – Evidencia majetku

9 – IDO9a – Integrované obslužné miesto

11 – IDO11a – Kontrola, sťažnosti, petície

12 – IDO12a – Matričný úrad

13 – IDO13a – MZ, MR, komisie MZ a hlavný kontrolór mesta

14 – IDO14a – Miestne dane

15 – IDO15a – Miestne poplatky

16 – IDO16a – Monitorovací kamerový systém

16 – IDO16a – Monitorovací kamerový systém-skrátená

17 – IDO17a – Nájomné byty

19 – IDO19a – Overovanie listín a podpisov

20 – IDO20a – Oznamovanie protispoločenskej činnosti

21 – IDO21a – Oznámenia verejných funkcionárov mesta Levoča

22 – IDO22a – Personálna a mzdová agenda zamestnancov mesta Levoča

23 – IDO23a – Podujatia

24 – IDO24a – Pokladňa

25 – IDO25a – Pošta

27 – IDO27a – Právne vzťahy

28 – IDO28a – Priestupkové konania, evidencia priestupkov

29 – IDO29a – Referentské vozidlá

30 – IDO30a – Register obyvateľov a evidencia súpisných a orientačných čísiel, register adries

31 – IDO31a – Rozhodovanie vo veciach CR a RM

32 – IDO32a – Rozhodovanie vo veciach pozemných komunikácií a cestnej dopravy

33 – IDO33a – Rozhodovanie vo veciach stavebného úradu

34 – IDO34a – Rozhodovanie vo veciach ŠFRB

35 – IDO35a – Rozhodovanie vo veciach územného plánovania

36 – IDO36a – Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

37 – IDO37a – Rybárske lístky

38 – IDO38a – Samostatne hospodáriaci roľník

39 – IDO39a – Sociálne vzťahy

41 – IDO41a – Správa registratúry

43 – IDO43a – Školstvo

44 – IDO44a – Účtovníctvo

46 – IDO46a – Voľby

47 – IDO47a – Výberové konania

48 – IDO48a – Výberové konania fakultatívne

49 – IDO49a – Zmluvné vzťahy

50 – IDO50a – Žiadosti podľa infozákona

51 – IDO51a – Životné jubileá a životné udalosti

53 – IDO53a – Evidencia držiteľov evidovaných psov

54 – IDO54a – Evidencia záväzkov voči mestu po lehote splatnosti

55 – IDO55a – Prezentácia mesta na webovom sídle mesta a na sociálnych sieťach

56 – IDO56a – Dokumentácia aktivít v rámci projektov

57 – IDO57a – Ankety, prieskumy a vedomostné súťaže na webovom sídle mesta

58 – IDO58a – Poskytovanie informácií prostredníctvom webového sídla mesta

59 – IDO59a – Sprievodcovské služby v meste Levoča

60 – IDO60a – Evidencia členov komisií a porôt vo verejnom obstarávaní

61 – IDO61a – Povolenia na vstup do mesta počas Mariánskej púte

62 – IDO62a – Rozhodovanie na úseku investičnej činnosti v meste Levoča

63 – IDO63a – Mestské tlačové periodikum

64 – IDO64a – Kontaktné údaje poslancov mestského zastupiteľstva

65 – IDO65a – Čísla občianskych preukazov zamestnancov a verejných funkcionárov mesta v povereniach alebo splnomocneniach

66 – IDO66a – Krátkodobé prenájmy bicyklov a cyklistického vybavenia

69 – IDO69a – Podnikateľský inkubátor

70 – IDO70a – Registrácia kandidátov pre komunálne voľby

71 – IDO71a – Odborná prax študentov škôl

72 – IDO72a – Kontaktné údaje vo voľbách

78 – IDO78a – Odborná prax žiakov SŠ a študentov VŠ

79 – IDO79a – Monitorovací kamerový systém Veže Baziliky sv. Jakuba

80 – IDO80a – Spoloč.,kult.,šport. a iné podujatia mesta Levoča šport. a nešport. charakteru

81 – IDO81a – Čestné občianstvo, ceny a odmeny

82 – IDO82a – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

83 – IDO83a – Rezervácia na vykonanie testu na COVID19

84 – IDO84a – Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie

85 – IDO85a – Videozáznam z mestského zastupiteľstva

86 – IDO86a – Poskytovanie informácií prostredníctvom nového webového sídla mesta

87 – IDO87a – Kontrola vstupu osôb a zamestnancov do priestorov mesta Levoča na základe výsledku testu na COVID-19

88 – IDO88a – Poskytovanie informácií prostredníctvom webového sídla mesta z webového portálu Digitálne mesto

89 – IDO89a – Kontrola režimu OTP u zamestnávateľa

  1. Informácie v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

X – IDOXb – Súhrnná informácia pre dotknuté osoby

X – IDOXb – PRÍLOHA k Súhrnnej informácii pre dotknuté osoby

1 – IDO1b – Aktivačná činnosť

3 – IDO3b – Civilná ochrana

8 – IDO8b – Hospodárska mobilizácia

10 – IDO10b – Kataster

18 – IDO18b – Ochrana osobných údajov

26 – IDO26b – Požiarna ochrana

40 – IDO40b – Správa bytov

42 – IDO42b – Škodová komisia

45 – IDO45b – Verejné obstarávanie

46 – IDO46b – Voľby

52 – IDO52b – Pracovná zdravotná služba

67 – IDO67b – Dobrovoľnícka služba

68 – IDO68b – Absolventská prax

 

5.

6.