Agendy

Hlásenie trvalého pobytu – Občan

Hlásenie trvalého pobytu

Občan je povinný v rozsahu ustanovenom zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miesto, začiatok a skončenie svojho trvalého pobytu a prechodného pobytu mestu Levoča – ohlasovni.

 

Vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti:

Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt do bytu alebo domu v osobnom vlastníctve, je povinný  predložiť platný občiansky preukaz (alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak má stratu, odcudzenie občianskeho preukazu). Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky.

Občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy:

Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť na trvalý pobyt, musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Pokiaľ sa vlastník bytu, domu dostaví do ohlasovne osobne, potvrdí súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne, písomné potvrdenie s osvedčeným podpisom sa nevyžaduje.

Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt:

Občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a prihlasuje sa v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava, je povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Občan, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky:

Pri hlásení trvalého pobytu občana, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky, sa predkladá osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov a rodný list vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (osobitná matrika). V prípade potreby sa predkladá aj písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

Občan, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky:

Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pri, hlásení trvalého pobytu predkladá platný cestovný doklad Slovenskej republiky. V prípade potreby predkladá aj potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

Informácie

Žiadateľ

občan Slovenskej republiky

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehoty nie sú ustanovené ani určené, vybavuje sa okamžite - pri osobnej návšteve občana Slovenskej republiky v ohlasovni.

Povinné prílohy

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je občan povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

  1. a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
  2. b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  3. c) údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti podľa odseku 2; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného predpisu,
  4. d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  5. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  6. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  7. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Správne poplatky

Služba - úkon nepodlieha režimu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie je uvedené v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne

Procesy po podaní žiadosti

  1. záznam v relevantných evidenciách mesta Levoča a informačných systémoch Slovenskej republiky
  2. vydanie potvrdení o pobyte pre občana