Agendy

Vydávanie ďalších úradných výpisov z matriky (rodný list, sobášny list, úmrtný list) – Občan

Anežka Zahurancová

Bc. Viera Jánošová


V zmysle ustanovenia § 18 a 19 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní v prítomnosti matrikára nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy

 1. a) osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
 2. b) splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,
 3. c) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,
 4. d) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
 5. e) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,
 6. f) poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,
 7. g) súdom ustanovenému opatrovníkovi,
 8. h) na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon.

Na tieto účely sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Ak ide o osvojenie, matričný úrad umožní nazrieť do zápisu o osvojení a robiť si z neho výpisy len osvojiteľom a po dovŕšení plnoletosti aj osvojencovi.

Doslovný výpis z matriky možno vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci.

Vydáva sa úradný výpis z knihy narodení – rodný list, úradný výpis z knihy manželstiev – sobášny list a úradný výpis z knihy úmrtí – úmrtný list.

O úradný výpis z matriky (rodný list, sobášny list, úmrtný list) možno požiadať na formulári, ktorý Vám prostredníctvom tejto služby sprístupňujeme.

Rovnako je možné požiadať o úradný výpis z matriky (rodný list, sobášny list, úmrtný list) prostredníctvom Centrálneho informačného systému matrík – Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Informácie

Žiadateľ

osoba, ktorej sa zápis v matričnej evidencii týka, člen rodiny alebo splnomocnený zástupca; orgány verejnej moci

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 • osobne – na počkanie
 • poštou najneskôr do 30 dní – v režime „do vlastných rúk“; je prípustné využiť inštitút plnomocenstva s úradne osvedčených podpisom

Povinné prílohy

predlženie občianskeho preukazu

Správne poplatky

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí vyberá správny poplatok vo výške 5 eur.

Pri žiadosti podanej prostredníctvom Centrálneho informačného systému matrík – Elektronických služieb Ministerstva vnútra sa správny poplatok znižuje o 50 %.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie sa nachádza v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

 1. vydanie matričného dokladu
 2. záznam v relevantných evidenciách mesta o vykonanom úkone