Agendy

Verejná zbierka – Podnikateľ

Verejná zbierka:

Podmienky vykonávania verejnej zbierky ustanovuje zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach, ktorý nahradil zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o  lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávali niektoré ustanovenia zákona.

Verejnú zbierku môžu organizovať len právnické osoby ustanovené zákonom na všeobecne prospešný účel po platnom zápise do registra verejných zbierok.

Medzi tieto právnické osoby sa zaraďujú: občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie, Slovenský Červený kríž, záujmové združenia právnických osôb, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, organizácie s medzinárodným prvkom a združenia obcí

Zbierku  možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase.

Informácie

Žiadateľ

PO - občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nadácia, Slovenský Červený kríž, účelové zariadenie cirkvi, účelové zariadenie náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom,  záujmové združenie právnických osôb, združenie obcí

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Žiadosť o vykonanie verejnej zbierky

Správne poplatky

bezplatne

Legislatíva

  • Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poučenie

Zbierku zbieraním do stacionárnych a prenosných pokladničiek možno vykonávať na verejných priestranstvách a a pozemkoch vo vlastníctve  mesta Levoča prístupných verejnosti po predchádzajúcom vyjadrení mesta Levoča.

Podpisovanie

štatutár

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Iné: Podateľňa

Procesy po podaní žiadosti

Po podaní žiadosti obdrží žiadateľ: Písomné stanovisko Mesta Levoča v prípade, že zbierka sa bude vykonávať na verejných priestranstvách a na pozemkoch vo vlastníctve mesta prístupných verejnosti.