Kontakty

Kontakty

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
IČO: 329321
DIČ: 2020717754

Bankové spojenie
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: IBAN: SK45 1111 0000 0010 1934 5046
BIC: UNCRSKBX

Kontakty
Telefón:
+ 421 53 451 4001
+ 421 53 451 4014
+ 421 53 451 2467
+ 421 53 451 2436

Email:
Mestský úrad: mesto@levoca.sk
Prednosta: prednosta@levoca.sk
Podateľňa: podatelna@levoca.sk
Informácie: info@levoca.sk

Za obsah stránky zodpovedá: webmaster@levoca.sk

Úradné hodiny oddelení mestského úradu

pondelok od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
utorok od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
streda od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 16.00 h
štvrtok od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
piatok od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 14.00 h

Pre matričný úrad, úsek správy daní a poplatkov, úsek územného plánovania, životného prostredia, štátneho fondu rozvoja bývania a stavebného úradu štvrtok nie je úradný deň.