Samospráva

Priemyselná zóna

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

(Prijímateľ)

 a

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR v zastúpení Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

(Poskytovateľ)

uzavreli dňa 26.7.2010

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

 

Názov projektu :                       Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh

Kód Projektu v ITMS :             25110220011

Miesto realizácie projektu :   Novoveská cesta 31/2848, Levoča

Názov a sídlo prijímateľa:      Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča

 

Výzva – kód Výzvy :                   KaHR-12VS-0901

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program :                   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom :      Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 1 OP KaHR :          Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 OP KaHR :          Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Výška poskytnutého príspevku:

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 7 926 954,78 EUR slovom sedem miliónov deväťstodvadsaťšesťtisíc deväťstopäťdesiatštyri eur a sedemdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu.

 

Opis projektu:

Realizáciou projektu vznikne v Levoči priemyselný park s nasledovnými parametrami :

– Celková plocha areálu: 119 868 m2

– Rekonštruovaná Hala M4 s administratívnou budovou: 3 820 m2

– Prístupová komunikácia: 3 700 m2

– Parkovacie miesta pre osobné automobily: 152

– Odstavné státia pre nákladné automobily: 17

– Kompletná infraštruktúra: vodovod, kanalizácia, prívod elektrickej energie, plynovod

– Oplotenie, vrátnica a osvetlenie areálu priemyselného parku

Aktivity projektu smerujú k naplneniu cieľov projektu a sú dve podľa charakteru činnosti:

1) nákup pozemkov a budov s cieľom vytvoriť celistvý areál vhodný na podnikanie veľkosťou

i umiestnením,

2) rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny – stavebné práce rozdelené do 31 stavebných

objektov, ktoré sú rozčlenené takto:

– Rekonštrukcia Haly M4 s administratívnou budovou,

– Dopravná infraštruktúra a spevnené plochy,

– Inžinierske siete – vodovod, kanalizácia,

– Inžinierske siete – rozvody NN a VN (el. energia),

– Inžinierske siete – plyn.

Projekt je pre región velmi potrebný, pretože:

– rieši otázku zamestnanosti v regióne – vytvorenie 500 pracovných miest veľkou mierou prispeje k : zníženiu miery nezamestnanosti v okrese, rozšíreniu možností uplatnenia sa na trhu práce robotníkom a riadiacemu personálu, riešeniu zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva, špeciálne marginalizovanej rómskej komunity (MRK), vytvoreniu predpokladu pre získanie nosných podnikov, umiestneniu prevádzok – 4 stredne veľkých výrobných firiem (kľúčový element pre podporu ekonomického potenciálu mesta Levoča i celého okresu, revitalizácia existujúceho priemyselného areálu – nová náplň a rozmer s ohľadom na životné prostredie).

V priemyselnej zóne Levoca – Juh do 5 rokov od jej otvorenia (r. 2018) predpokladáme:

– Umiestniť 4 firmy,

– Dobudovať 3 haly o ploche 32 000 m2,

– Získať investície v hodnote 7,5 mil. EUR,

– Vytvoriť min. 500 pracovných miest do 5 rokov od otvorenia parku.

 

Dátum začatia realizácie projektu: 07. 2010
Dátum skončenia realizácie projektu: 05. 2013

 

Hlavné aktivity:

1. Nákup pozemkov a budov 07.2010 – 08.2011
2. Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny Levoca – Juh 09.2011 – 05.2013

Podporné aktivity:

Riadenie projektu 07.2010 – 05.2013
Publicita a informovanosť 07.2010 – 05.2013

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk
www.sario.sk
www.opkahr.sk

Prílohy na stiahnutie