Agendy

Povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia – Podnikateľ

Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy vyžaduje súhlas na ich povolenie. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia povoľuje mesto Levoča ako povoľujúci orgán ochrany ovzdušia.

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší definuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom. (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.)

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • projektová dokumentácia, alebo iná dokumentácia opisujúca umiestnenie a inštaláciu zdroja znečisťovania, parametre zdroja
  • situácia so zakreslením zdroja

Správne poplatky

Za podanie žiadosti sa neuhrádza správny poplatok

Legislatíva

  • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Poučenie

Podľa § 17 ods. 1 zákona č.137/2010  o ovzduší súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na:
vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

1. Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.
2. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.
3. Vydanie súhlasu na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia.