Agendy

Remeselné trhy – žiadosť o pridelenie predajného miesta – Podnikateľ

Príležitostný trh „VÍTAME JAR TRADIČNE“:

 • remeselné trhy s tematikou jari a Veľkej noci, ktorý je umiestnený na chodbe a vstupnej hale budovy mestského kina na stoloch vo vlastníctve Mesta Levoča.

Trhové dni: Jeden kalendárny deň, približne 5 až 10 dní pred sviatkom Veľkej noci.

Prevádzkový čas:                                                         Predajný čas:
08:30 hod – 18:00 hod                                               10:00 hod – 17:00 hod

Na trhu je možné predávať tovar:

 • umelecké predmety a výrobky umeleckého charakteru s tematikou jari.

Bližšie informácie poskytne odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta Mestského úradu v Levoči – Mgr. Zuzana Beregházyová, tel.: 053/4190516, e-mail: zuzana.bereghazyova@levoca.sk

 

Príležitostný trh „LEVOČSKÉ REMESELNÉ TRHY“:

 • remeselné trhy spojené s predvádzaním, predajom remeselných výrobkov a poskytovaním služieb v severnom parku na Námestí Majstra Pavla (pri budove Mestského úradu) v drevených stánkoch vo vlastníctve Mesta Levoča.

Trhové dni: Od pondelka až do nedele v mesiacoch jún – október príslušného kalendárneho roku podľa výberu a možnosti účastníkov remeselného trhu.

Prevádzkový čas:                                                         Predajný čas:
09:00 hod – 17:00 hod                                               10:00 hod – 16:00 hod

Na trhu je možné predávať tovar:

 • umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, drôtu, železa, medu, keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky umeleckého charakteru,
 • balené cukrovinky, oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo včelieho medu, balená zmrzlina,
 • zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod..

Bližšie informácie poskytne odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta Mestského úradu v Levoči – Bc. Michaela Nemessányi, tel.: 053/4190516, e-mail: michaela.nemessanyi@levoca.sk

 

Príležitostný trh „KARPATSKÝ REMESELNÝ TRH“:

 • remeselné trhy spojené s predvádzaním, predajom remeselných výrobkov a poskytovaním služieb na Námestí Majstra Pavla počas konania kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla v drevených stánkoch vo vlastníctve Mesta Levoča a vlastných stánkoch.

Trhové dni: Dva dni – piatok a sobota v mesiaci august v príslušnom kalendárnom roku.

Prevádzkový čas:                                                         Predajný čas:
Piatok – 07:00 hod – 24:00 hod                                Piatok – 10:00 hod – 23:00 hod
Sobota – 07:00 hod – 24:00 hod                             Sobota – 10:00 hod – 23:00 hod

Na trhu je možné predávať tovar:

 • umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, drôtu, železa, medu, keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky umeleckého charakteru,
 • ovocie, zelenina,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste okrem liehovín, destilátov a spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov,
 • balené cukrovinky, oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo včelieho medu, balená zmrzlina,
 • zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod.,
 • poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb, rýchle občerstvenie a stravovanie.

Bližšie informácie poskytne odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta Mestského úradu v Levoči – Mgr. Zuzana Beregházyová, tel.: 053/4190516, e-mail: zuzana.bereghazyova@levoca.sk

 

Príležitostný trh „VIANOČNÝ REMESELNÝ TRH“:

 • remeselné trhy spojené s predvádzaním, predajom remeselných výrobkov a poskytovaním služieb v severnom parku na Námestí Majstra Pavla (pri budove Mestského úradu) v drevených stánkoch vo vlastníctve Mesta Levoča.

Trhové dni: Jeden deň v mesiaci december v príslušnom kalendárnom roku.

Prevádzkový čas:                                                         Predajný čas:
07:00 hod – 18:00 hod                                               10:00 hod – 17:00 hod

Na trhu je možné predávať tovar:

 • umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, drôtu, železa, medu, keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky umeleckého charakteru,
 • ovocie, zelenina,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste okrem liehovín, destilátov a spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov,
 • balené cukrovinky, oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo včelieho medu, balená zmrzlina,
 • zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod.,
 • poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb, rýchle občerstvenie a stravovanie.

Bližšie informácie poskytne odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta Mestského úradu v Levoči – Mgr. Zuzana Beregházyová, tel.: 053/4190516, e-mail: zuzana.bereghazyova@levoca.sk

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadateľ:
Žiadosť o pridelenie predajného miesta na jednotlivé príležitostné trhy je možné posielať priebežne počas roka najneskôr dva mesiace pred termínom realizácie príslušného príležitostného trhu.

Mesto Levoča:
V zmysle §49 Zákona č. 71/1967 o správnom konaní

Povinné prílohy

Fyzická osoba:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • Informácia dotknutej osoby.

Sadzba

0,00 EUR – pri predaji výrobkov ľudovo remeselných a umeleckých výrobkov s predvádzaním výroby.
30,00 EUR/deň – pri predaji výrobkov ľudovo remeselných a umeleckých výrobkov bez predvádzania.
100,00 EUR/deň – pri poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia (jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu) – platí LEN pri príležitostnom trhu Karpatský remeselný trh.

Úhrady

Poplatok za nájomné za trhové miesto – Námestie Majstra Pavla sa platí po doručení záväznej prihlášky Mestom Levoča pre záujemca o trhové miesto.

Poplatok sa hradí:

 • priloženým šekom na pošte,
 • bankovým prevodom,
 • osobne v pokladni Mestského úradu.

Legislatíva

Poučenie

Trhový predaj je ZAKÁZANÝ na inom miesta ako mieste určenom Mestom Levoča na trhový predaj.

Podpisovanie

Žiadateľ podpisuje:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov- ak žiadateľ je fyzická osoba,
 • Informácia dotknutej osoby – ak žiadateľ je fyzická osoba.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Mesto Levoča na základe predloženej žiadosti:

 • záujemca zaeviduje,
 • ak spĺňa všetky legislatívne predpoklady pre účasť na trhu a kapacitne je ho možné prijať na trh zašle mu záväznú prihlášku vrátane pokynov,
 • záujemca pošle vyplnenú záväznú prihlášku vrátane príloh v zmysle uvedených v pokynoch,
 • Mesto Levoča mu vydá povolenie v deň konania trhov a pridelí mu trhové miesto.

V prípade nedodržiavania platných právnych predpisov Mesto, resp. kontrolný orgán môže uložiť pokutu alebo povolenie na predaj na trhovom mieste zrušiť s okamžitou platnosťou.