Úrad

Úrad

 1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu
 2. Mestský úrad najmä:
  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta
  • vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta,
  • zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na mesto.
 3. Prácu mestského úradu riadi prednosta.
 4. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení a útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Levoči, ktorý vydáva primátor mesta.Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.