Samospráva

Organizácie zriadené a založené mestom

 • Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča – Príspevková organizácia
  Mestské divadlo, Mestské kino, Galéria mesta Levoča, Kongresové centrum
  Zriaďovateľom MsKS je mesto Levoča. Od 1. 1. 2008 je MsKS mestskou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.
  Mesto ho zriadilo za účelom uspokojovania kultúrnych potrieb svojich občanov.
  Na čele organizácie je riaditeľ MsKS, ktorý je štatutárnym orgánom, spravuje a riadi MsKS, rokuje v jeho mene a zastupuje ho navonok. Za odbornú, personálnu a hospodársku činnosť MsKS zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta.Hlavná adresa a kontaktNámestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča
  Tel.: 053/4512522
  Fax: 053/451 0418
  e-mail: msks@levoca.sk
  web:  msks.levoca.sk

 

 • Technické služby mesta Levoča – Príspevková organizácia
  Technické služby mesta Levoča bola zriadená ku dňu 01.07.1996 na dobu neurčitú, podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 17/B/1 zo dňa 23.05.1996.
  Názov organizácie: Technické služby mesta Levoča
  Sídlo organizácie: Hradby 2, 054 01 Levoča
  Identifikačné číslo: 35 528 052
  DIČ: 2020731713
  IČ DPH: SK 2020731713
  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
  Č. účtu: SK44 0900 0000 0051 7131 4912
  Dňom 1.11.2008 stráca platnosť doterajšie znenie zriaďovacej listiny zo dňa 01.01.2008 v aktuálnom znení, dňom 1.11.2008 nadobúda účinnosť zriaďovacia listina schválená uznesením MZ č. 29/B/22 zo dňa 28.10.2008.Kontakt:
  Hradby č. 2, 054 01 Levoča
  Riaditeľ: 053/451 32 09
  Kancelárie: 053/451 25 91
  E-mail:
  Riaditeľ: tsriaditel@levoca.eu
  Kancelária: tslevoca@levoca.eu
  ZBERNÝ DVOR
  Sídlo: Kežmarská cesta č.65, 054 01 Levoča
  Mobil: +421 903 418 229
  E-mail: tsdoprava@levoca.eu
  web: ts.levoca.sk

 

 • Centrum voľného času OLYMP
  CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s mládežou pre školské zariadenia, občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším právnickým a fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. Využívame možnosti realizácie projektov, spolupracuje s MŠ SR a IUVENTOU v oblasti realizácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.Vo svojej činnosti spolupracuje so školami, klubmi a všetkými, ktorí chcú pre deti, mládež a dospelých niečo užitočné urobiť.
  Organizuje postupové športové súťaže, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, predmetové olympiády.Adresa a kontakt
  CVČ OLYMP v Levoči
  Francisciho 10
  05401 Levoča
  Tel.: 0910867401, 053/4699089
  E-mail: cvcolymp@centrum.sk

SPOLOČNOSTI SO 100% ÚČASŤOU MESTA

 • Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., Novoveská cesta 33/930, 054 01 Levoča
  tel. 053/4699740
  e-mail: lesy@lml.sk
  web: www.lml.sk

 

 • Sociálny podnik mesta Levoča
  Svoju činnosť v prevažnej miere orientujeme na stavebnú činnosť a to: murárske práce, obkladačské práce, klampiarske práce, zemné výkopové práce, rekonštrukčné práce, kamenárske práce, zámočnícke práce a tesárske práce.
  Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v súlade s predmetom podnikania podľa obchodného registra, ktorú vykonáva samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet, pričom berie na seba primerané hospodárske riziko. Dnes patrí naša spoločnosť medzi najvýznamnejšie stavebné firmy nielen v spišskom regióne, ale aj na Slovensku.
  Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., Probstnerova cesta 673/9, 054 01 Levoča
  IČO: 52 478 157
  TELEFÓN – 053 / 451 24 26, EMAIL – info@splevoca.sk
  PRACOVNÁ DOBA: 07.00 – 15.30, pondelok až piatok
  KONATEĽ – Mgr. Tomáš Cirbus, +421 903 465 966‬, riaditel@splevoca.sk


AKCIOVÉ SPOLOČNOSTI S ÚČASŤOU MESTA

 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
  053/4512377, 2651, e-mail: sekretariat@levnemoc.sk, web: www.levnemoc.sk
 • Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
  Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, web: www.pvsas.sk
 • SATEL, akciová spoločnosť Poprad „v likvidácii“
  Partizánska 677/17, 058 01 Poprad