Agendy

Matričná udalosť – uzavretie manželstva – Občan

Anežka Zahurancová

Bc. Viera Jánošová


POSTUP PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA ustanovený zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. a) rodný list,
 2. b) doklad o štátnom občianstve,
 3. c) potvrdenie o pobyte,
 4. d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. e) doklad o rodnom čísle,
 6. f) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte, doklad o rodnom čísle a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť, možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá potvrdenie o pobyte, vydané príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci”) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.

O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica.

Rodný list a doklad o štátnom občianstve netreba predkladať, pretože Matričný úrad Levoča je pripojený na informačný systém elektronická matrika a informačný systém elektronická matrika obsahuje taký doklad ako elektronický úradný dokument.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. a) rodný list,
 2. b) doklad o osobnom stave,
 3. c) doklad o pobyte,
 4. d) doklad o štátnom občianstve,
 5. e) úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 6. f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 7. g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako šesť mesiacov.

Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu.

Informácie

Žiadateľ

muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo

Lehoty

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. a) rodný list,
 2. b) doklad o štátnom občianstve,
 3. c) potvrdenie o pobyte,
 4. d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. e) doklad o rodnom čísle,
 6. f) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. a) rodný list,
 2. b) doklad o osobnom stave,
 3. c) doklad o pobyte,
 4. d) doklad o štátnom občianstve,
 5. e) úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 6. f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 7. g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Povinné prílohy

Tlačivo MV SR je k dispozícii na matričnom úrade

Občania Slovenskej republiky:
Civilný sobáš:

– slobodní: rodné listy a platné občianske preukazy
– rozvedení: rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozhodnutia o rozvode predchádzajúceho manželstva
– vdovci, doklady: rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list bývalého manžela/manželky

Cirkevný sobáš:
V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom sa podáva žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa kostol nachádza.
Doklady:  všetky doklady (uvedené vyššie) najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva (v zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov).

 

Cudzinci:
Slobodní:
– rodné listy s príslušnými overeniami (apostille, superlegalizácia ministerstvom zahraničných vecí príslušného štátu a veľvyslanectvom Slovenskej republiky v danej krajine)
– doklad o stave (nesmie byť starší ako šesť mesiacov)
– doklad o pobyte
– doklad o štátnom občianstve
– doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Rozvedení:
– všetky vyššie uvedené doklady
– právoplatný rozsudok o rozvode s príslušnými overeniami
Ovdovení:
- všetky vyššie uvedené doklady

- úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo.

 • Poznámka: Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na justice.gov.sk.
  Informácie k platnosti rozsudkov o rozvode manželstva v cudzine vo vzťahu k sobášu vám poskytnú matrikárky. Doklady sa predkladajú so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva – osobne.

Správne poplatky

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným
úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý
pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie ja uvedené v úvodných informáciách.

Podpisovanie

muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

 • Osobne

Procesy po podaní žiadosti

 1. Zápis v matričnej evidencii - knihe manželstiev a ostatných relevantných evidenciách spravovaných mestom Levoča.
 2. Vydanie matričného dokladu a príslušných potvrdení.