Agendy

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Podnikateľ

O poskytnutie dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území Mesta Levoča, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území Mesta Levoča, alebo poskytuje služby obyvateľom Mesta Levoča (ďalej len „žiadateľ). Mesto môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ale výlučne na účel : oblasť sociálnej pomoci, oblasť kultúry oblasť športu, oblasť výchovy a vzdelávania, pričom predmet činnosti žiadateľa musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu požaduje.

Dotácia môže byť žiadateľovi poskytnutá len na základe písomnej žiadosti a za predpokladu, že ku dňu podania písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie má žiadateľ vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Levoča. Dotáciu je možné poskytnúť len na činnosť a projekty, ktorých realizácia prebieha v príslušnom kalendárnom roku, na ktorý sa žiadosť predkladá.

Žiadateľ je povinný spolupodieľať sa na financovaní projektu, resp. svojej činnosti minimálne 10% – timi, t.j. podpora mesta nesmie presahovať 90% celkových finančných nákladov projektu, resp. činnosti. Spoluúčasť dokladuje žiadateľ vo vyúčtovaní dotácie, s výnimkou dotácie poskytovanej pre oblasť sociálnej pomoci, podľa ustanovenia §8 ods.1 písm. a) VZN 3/2019, ktorú je možné poskytnúť do výšky 100% celkových finančných nákladov. Spoluúčasť dokladuje žiadateľ vo vyúčtovaní dotácie.

Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi voči ktorému je vedené exekučné konanie, o čom predloží čestné prehlásenie, alebo je v likvidácii, alebo má nedoplatok voči Mestu Levoča. Dotáciu nemožno poskytnúť na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov s výnimkou vyúčtovania energií – voda, plyn, elektrina za predchádzajúci kalendárny rok. Dotáciu nie je možné použiť na: telefónne poplatky, telefónne karty, fax, mzdové náklady, odvody, honoráre, splácanie úverov a úrokov, ekonomické a právne poradenstvo, poistenie osôb a majetku, s výnimkou pripoistenia osôb pri jednorazových aktivitách ,finančné ceny a finančné dary, výzdoba a dekorácia interiérov a exteriérov,  propagácia v médiách, diéty, stravovanie, vreckové, občerstvenie, taxi služba.

Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nemá žiadateľ právny nárok.

Žiadateľ je povinný spolupodieľať sa na organizovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí na základe výzvy mesta, resp. poskytnúť súčinnosť s mestom pri organizovaní podujatí. V prípade, že žiadateľ odmietne spolupodieľať sa na takýchto podujatiach bezdôvodne, môže príslušná komisia navrhnúť vyradenie žiadosti o poskytnutie dotácie v nasledujúcom období. Ďalej je povinný každý kto poberal v aktuálnom kalendárnom roku dotáciu väčšiu ako 1 000 eur odprezentovať svoju činnosť a vyúčtovanie na verejnom odpočte. Podmienky tohto odpočtu stanoví poskytovateľ dotácie.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • žiadosť o poskytnutie dotácie
  • kópia zmluvy o zriadení účtu v bankovej inštitúcii (prípadne potvrdenie banky o vedení účtu, že majiteľom účtu je žiadateľ), stanovy, doklad o štatutárnych zástupcoch žiadateľa, u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH.

Všeobecné záväzné nariadenia

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou