Agendy

Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzky – Podnikateľ

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na území mesta Levoča upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o predajnej a prevádzkovej dobe č. 1/2007.
Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území mesta Levoča prevádzkarne obchodu a služieb s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov

Prevádzkou sa rozumie priestor, v ktorej sa činnosť vykonáva a ktorý je učený pre styk so zákazníkmi.

Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb sa rozumie časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.

 

Informácie

Žiadateľ

právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Pri dočasnom uzatvorení prevádzky je podnikateľský subjekt povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, označiť aspoň 24 hodín vopred na vhodnom a pre spotrebiteľa viditeľnom mieste začiatok a koniec uzatvorenia. Pokiaľ trvá  uzatvorenie prevádzky viac ako 3 dni (okrem čerpania dovolenky) je podnikateľský subjekt povinný oznámiť Mestu aspoň 24 hodín pred uzatvorením prevádzky dobu uzatvorenia, ak tomu nebránia závažné udalosti (smrť, choroba).

Správne poplatky

žiadne

Poučenie

Prevádzková doba oznámená Mestu Levoča, ktorá je v súlade s platným nariadením sa stáva záväznou. Každú zmenu je prevádzkovateľ povinný nahlásiť najneskôr v deň uskutočnenia zmeny času na tlačive mesta. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním nariadenia vykonáva Mesto Levoča

Podpisovanie

podpisom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Po riadnom Oznámení o dočasnom uzatvorení prevádzky Mesto písomne oznámi podnikateľovi akceptovanie tejto dočasnej zmeny.