Agendy

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – poplatok za znečisťovanie ovzdušia – Podnikateľ

Mesto Levoča ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia určuje každoročne v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Levoča č. 1/2018, prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia tzv. poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší definovaný nasledovne ako technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Informácie

Lehoty

Vydanie právoplatného rozhodnutia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania, vybavovaného v samostatnom správnom konaní je spravidla do 60 dní

Povinné prílohy

Údaje o spotrebe palív a prevádzkovateľovi zariadenia, vlastnou formou, alebo na príslušnom tlačive.

Správne poplatky

Oznámenie o spotrebe palív a surovín za uplynulý kalendárny rok nie je spoplatnené

Sadzba

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov znečisťovania sú určované v samostatnom konaní. Výška poplatku sa určuje úmerne zo spotreby palív, alebo použitých surovín v zmysle VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Poplatok je príjmom mesta

Úhrady

Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne, alebo na účet mesta Levoča
SK451 111 000 000 101 934 5046

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Poučenie

Oznámenie o spotrebe palív a surovín za uplynulý kalendárny rok podáva prevádzkovateľ zdroja znečisťovania každoročne najneskôr do 15.02. Za zanedbanie zákonnej povinnosti oznamovania údajov, alebo nedodržanie termínu oznámenia týchto údajov je uložená sankcia v zmysle zákona o poplatkoch.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

  1. Preskúmanie oznámenia, overovanie informácií o prevádzkovateľovi v dostupných registroch a databázach.
  2. V prípade neúplného podania nasleduje výzva na doplnenie chýbajúcich podkladov.
  3. Určenie, alebo výpočet poplatku, spracovanie rozhodnutia.
  4. Vydanie rozhodnutia o poplatku, zaslanie.