Agendy

Oznámenie o zrušení prevádzky/prevádzkarne, ukončení činnosti v prevádzke – Podnikateľ

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na území mesta Levoča upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o predajnej a prevádzkovej dobe č. 1/2007.
Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území mesta Levoča prevádzkarne obchodu a služieb s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov

Prevádzkou sa rozumie priestor, v ktorej sa činnosť vykonáva a ktorý je učený pre styk so zákazníkmi.

Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb sa rozumie časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.

Informácie

Žiadateľ

právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Prevádzkovateľ predloží Oznámenie o zrušení prevádzky/prevádzkarne, ukončení činnosti v prevádzke najneskôr 5 pracovných  dní pred zrušením prevádzky a zároveň oznámi aj kde a kto je povinný  vyrovnať prípadné záväzky.

Povinné prílohy

uvedené na tlačive

Správne poplatky

žiadne

Poučenie

Prevádzková doba oznámená Mestu Levoča, ktorá je v súlade s platným nariadením sa stáva záväznou. Každú zmenu je prevádzkovateľ povinný nahlásiť. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním nariadenia vykonáva Mesto Levoča.

Podpisovanie

podpisom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Po podaní Oznámenia o zrušení prevádzky/prevádzkarne, ukončení činnosti v prevádzke Mesto túto zmenu zaeviduje  do registra a písomne oznámi podnikateľovi  akceptovanie predmetnej skutočnosti.