Agendy

Trhové miesto – Námestie Majstra Pavla, pred budovou radnice – žiadosť o vydanie povolenia na predaj – Podnikateľ

Trhovým miestom – príležitostným trhom  je určená časť Námestia Majstra Pavla – pred budovou radnice. Predaj sa uskutočňuje v drevených stánkoch vo vlastníctve Mesta Levoča. Správu príležitostného trhu vykonáva Mesto Levoča.

Trhové dni: PONDELOK až SOBOTA v termíne od 01.04. do 30.11. príslušného kalendárneho roka.

Prevádzkový čas:                                          Predajný čas:
05:30 hod – 18:00 hod                                06:00 hod – 17:00 hod

Na trhu je možné predávať tovar:

 • ovocie a zeleninu
 • huby (len na základe „Osvedčenia o znalosti húb“)
 • kvetiny, priesady, sadenice, semená, ozdobné vence, ozdobné kry.

Na trhu je možné poskytovať služby:

 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 • oprava dáždnikov,
 • brašnárske služby,
 • oprava a čistenie obuvi,
 • zhotovenie umeleckých výrobkov.

Bližšie informácie poskytne odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta Mestského úradu v Levoči – Mgr. Kamil Tomaškovič,  e-mail: kamil.tomaskovic@levoca.sk, tel.: 053/4190516

Informácie

Žiadateľ

 • Právnická osoba (podnikateľ, a.s., s.r.o. a pod.)
 • Fyzická osoba – predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti po splnení potrebných podmienok.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadateľ:
Žiadosť vrátane príloh je potrebné doručiť najneskôr v deň pred začiatkom predaja na trhovom mieste.

Mesto Levoča:
V zmysle §49 Zákona č. 71/1967 o správnom konaní

Povinné prílohy

Právnická osoba:

 • Kópia živnostenského oprávnenia
 • Dokladovanie kódu elektronickej pokladnice
 • Splnomocnenie pre osobu, ktorá bude preberať povolenia v prípade, že nie je štatutárom organizácie, ktorá žiada o pridelenie predajného miesta,
 • Čestné vyhlásenie o dodržiavaní hygienických opatrení,
 • Čestné vyhlásenie k registračnej pokladnici – ak spĺňa podmienky v zmysle platnej legislatívy o výnimke, že nie je povinný používať registračnú pokladnicu.

Fyzická osoba:

 • doklad deklarujúci vlastníctvo k pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na ňom uskutočňovať vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť – potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace alebo nájomná zmluva,
 • Čestné vyhlásenie o pôvode výrobkov,
 • Čestné vyhlásenie k registračnej pokladnici,
 • Čestné vyhlásenie o dodržiavaní hygienických opatrení,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • Informácia dotknutej osoby.

Sadzba

7,00 EUR/predajné zariadenia /deň – predajné zariadenie sa myslí drevený stánok vo vlastníctve Mesta Levoča o rozmere 2 m x 1,5 m vrátane položených podest pred a za predajným zariadením.
0,50 EUR/m2/deň – plocha mimo predajného zariadenia.

Úhrady

Poplatok za nájomné za trhové miesto sa platí v pokladni Mestského úradu v deň predaja

Legislatíva

Poučenie

Trhový predaj je ZAKÁZANÝ na inom miesta ako mieste určenom Mestom Levoča na trhový predaj

Podpisovanie

Žiadateľ podpisuje:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste
 • Splnomocnenie pre osobu, ktorá bude preberať povolenia v prípade, že nie je štatutárom organizácie, ktorá žiada o pridelenie predajného miesta
 • Čestné vyhlásenie o pôvode výrobkov,
 • Čestné vyhlásenie k registračnej pokladnici,
 • Čestné vyhlásenie o dodržiavaní hygienických opatrení,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov – ak žiadateľ je fyzická osoba,
 • Informácia dotknutej osoby – ak žiadateľ je fyzická osoba.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Mesto Levoča na základe predloženej žiadosti vydá povolenie na predaj na trhovom mieste.

V prípade nedodržiavania platných právnych predpisov Mesto, resp. kontrolný orgán môže uložiť pokutu alebo povolenie na predaj na trhovom mieste zrušiť s okamžitou platnosťou.