Oznamy mesta

Publikované
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY VODY – Levoča, ul. J.Francisciho, celé sídlisko Západ 3.3.2021
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Obchodná verejná súťaž – pozemky, nachádzajúce sa na území mesta Levoča, v katastrálnom území Levoča, v lokalite Krupný jarok
Oddelenie majetkové
Publikované
OZNAM o prerušení prevádzky v MŠ Francisciho
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
Oznam o prerušení distribúcie elektriny – v termíne 17. marca 2021 v čase od 08.00 h do 15.00 h
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Pozvánka na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči
Kancelária primátora
Publikované
Verejná vyhláška – Názov stavby : Pripojenie IBV Plantáže Levoča na optickú sieť
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Bystrík Kiska
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
Oddelenie majetkové
Publikované
Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
Oddelenie majetkové
Publikované
Rozšírenie elektrickej siete NN v meste Levoča – Východoslovenská distribučná a.s. Košice
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
OZNAM – Zmena úradných hodín pre styk s verejnosťou
Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Ján Škotta
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – MUDr. Katarína Gorbárová
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Oznámenie o doručení oznámenia o strategickom dokumente Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 19 územného plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Rekonštrukcia bytu, Železničný riadok 10
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Oznámenie o začatí zmeny stavby pred dokončením a o upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania – Prestavba NMP v Levoči, II. etapa časť C, aktualizácia 2020
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad