Agendy

Určovanie súpisného čísla a orientačného čísla – Podnikateľ

V súlade s ustanovením § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Levoča určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave. Mesto Levoča zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva mesto Levoča na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Mesto Levoča môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru.

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; ak tak neurobí, mesto Levoča určí súpisné číslo a orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

 

Podľa ustanovenia § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 141/2015 Z. z.  žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje

 1. a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 2. b) predmet žiadosti,
 3. c) kód druhu stavby a termín jej dokončenia,
 4. d) prílohy, ktorými sú

 

 1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
 2. kolaudačné rozhodnutie; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
 3. zameranie adresného bodu a
 4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

 

Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená podľa odseku 1 § 6 citovanej vyhlášky.

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného čísla a orientačného čísla a údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) v § 6 citovanej vyhlášky a s uvedením informácie o tom, či bolo súpisné číslo a orientačné číslo určené stavbe bez kolaudačného rozhodnutia. Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu štátu, stavbou pre bezpečnosť štátu, alebo budovu, ktorá je stavbou jadrového zariadenia alebo stavbou súvisiacou s jadrovým zariadením, nepostupuje sa podľa prvej vety a o určení súpisného čísla a orientačného čísla vydá obec rozhodnutie s uvedením súpisného čísla a orientačného čísla a údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) § 6 citovanej vyhlášky.

Ak obec nevyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, vydá rozhodnutie, ktoré obsahuje

 1. a) názov obce a jej číselný kód,
 2. b) názov časti obce, ak sa obec člení na časti, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorých sa budova nachádza,
 3. c) parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,
 4. d) kód druhu stavby,
 5. e) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal; pri rozostavanej stavbe dátum vydania a číslo stavebného povolenia a názov orgánu, ktorý ho vydal,
 6. f) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 7. g) výrok,
 8. h) odôvodnenie,
 9. i) poučenie o opravnom prostriedku,
 10. j) dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.

 

Žiadosť o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla môže podať vlastník budovy. Žiadosť obsahuje

 1. a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 2. b) predmet žiadosti,
 3. c) odôvodnenie žiadosti,
 4. d) prílohy, ktorými sú

 

 1. doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove,
 2. zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla,
 3. dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti.

 

Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) v § 6 citovanej vyhlášky a pôvodného súpisného čísla a orientačného čísla, ak ide o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla, a nového súpisného čísla a orientačného čísla, ak ide o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla.

Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla nevyhovie, vydá rozhodnutie s uvedením údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) v § 6 citovanej vyhlášky.

Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania budov, oznámi to bezodkladne písomne vlastníkovi budovy.

Informácie

Žiadateľ

osoba alebo osoby, ktoré sú uvedené v právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť mestu Levoča doručená

Povinné prílohy

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu
- geometrický plán so zameraním adresného bodu budovy

Správne poplatky

Služba - úkon nie je v režime zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie je uvedené v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

 1. zápis do IS registra adries
 2. vydanie oznámenia o zápise do IS registra adries - žiadateľ; Okresný úrad Levoča - katastrálny odbor
 3. eventuálne rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla