Agendy

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa – Občan

Anežka Zahurancová

Bc. Viera Jánošová


URČENIE OTCOVSTVA

Otcovstvo k dieťaťu sa určuje za pomoci troch domnienok otcovstva uvedených v zákone o rodine.

Podľa prvej domnienky sa za otca považuje manžel matky dieťaťa a to aj  vtedy, ak sa dieťa narodí do 300 dní po zániku manželstva. To neplatí, ak sa matka v tomto období znovu vydá. V tom prípade sa za otca považuje muž, ktorý je manželom matky v čase narodenia dieťaťa.

V prípade, že sa dieťa narodilo mimo manželstva, pre určenie otcovstva je potrebné súhlasné vyhlásenie rodičov podľa druhej domnienky otcovstva alebo určenie otcovstva na základe rozhodnutia súdu podľa tretej domnienky otcovstva.

Ak k súhlasnému vyhláseniu o otcovstve matkou a otcom dieťaťa nedôjde, môže sa uplatniť v poradí tretia zákonná domnienka otcovstva, podľa ktorej sa otcovstvo určuje na základe rozhodnutia súdu a za otca dieťaťa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase rozhodnom pre počatie dieťaťa, t. j. v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, pokiaľ jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

Oprávnenými osobami na podanie návrhu na určenie otcovstva na súd sú: – dieťa,  – jeho matka i muž, ktorý sa považuje za otca.

 

 

Návrh môžu ho podať dvaja spoločne (napr. matka a dieťa, dieťa a otec) alebo každý samostatne, avšak v tom prípade, keď návrh podá len jeden z nich, vylučuje sa tým podanie návrhu druhým. Návrh sa podáva voči ostatným:

– ak podáva návrh matka sama, podáva ho proti otcovi a dieťaťu,

– ak návrh podáva dieťa, podáva ho proti matke a otcovi,

– ak návrh podáva otec, podáva ho voči matke a dieťaťu.

 

V zmysle ustanovenia § 91 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za otca považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

V zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.

V zmysle ustanovenia § 92 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

 

Upozornenie:

  • určenie otcovstva pred a po narodení  nie je možné vykonať do 300 dní po rozvode manželstva, alebo po ovdovení matky dieťaťa
  • ak je k dieťaťu zapreté otcovstvo prostredníctvom okresného súdu, prinesie matka právoplatné rozhodnutie

Informácie

Žiadateľ

rodičia dieťaťa, ku ktorému otcovstvo sa určuje

Lehoty

Služba - úkon nie je viazaná žiadnymi lehotami.

Povinné prílohy

pred narodením dieťaťa je potrebné doručiť doklady:

  • vyhlásenie rodičov pred narodením v zmysle § 91 ods. 2 a § 92 zákona č. 36/2005 Z.z.  o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • potrebné sú občianske preukazy budúcich rodičov
  • ak je matka rozvedená, prinesie zo sebou právoplatný rozsudok o rozvode  manželstva
  • ak je matka vdova, prinesie úmrtný list bývalého manžela

po narodení dieťaťa je potrebné doručiť doklady:

  • rodný list dieťaťa, ak bol vydaný
  • občianske preukazy ak je matka rozvedená rozsudok o rozvode s nadobudnutou právoplatnosťou, ak je vdova – úmrtný list bývalého manžela

Správne poplatky

Služba - úkon nepodlieha režimu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie sa nachádza v úvodných informáciách.

Podpisovanie

rodičia dieťaťa, ku ktorému otcovstvo sa určuje

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

Zápis v relevantných evidenciách v správe mesta Levoča a vydanie potvrdenia a matričného dokladu.