Agendy

Oznámenie o doplnení/rozšírení podnikateľskej činnosti/sortimentu – Podnikateľ

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na území mesta Levoča upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o predajnej a prevádzkovej dobe č. 1/2007.
Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území mesta Levoča prevádzkarne obchodu a služieb s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov

Prevádzkou sa rozumie priestor, v ktorej sa činnosť vykonáva a ktorý je učený pre styk so zákazníkmi.

Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb sa rozumie časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.

Informácie

Žiadateľ

právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Prevádzkovateľ predloží Oznámenie o doplnení/rozšírení podnikateľskej činnosti/sortimentu najneskôr v deň zahájenia predmetnej zmeny v činnosti prevádzky s potrebnými dokladmi uvedenými na tlačive mesta, ktoré osvedčujú dodržanie základných podmienok určených všeobecne záväznými predpismi.

Povinné prílohy

Kópia živnostenského oprávnenia, výpis z obchodného registra alebo iné doklady osvedčujúce zmenu resp. doplnenie podnikateľskej činnosti.

Správne poplatky

žiadne

Poučenie

Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb sa stanovuje od 6.00 do 02.00 hod.

Prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, v čerpacích staniciach PHM, supermarketoch, hypermarketoch, autobusových a vlakových staniciach je časovo neobmedzená.

Prevádzkovatelia prevádzok otvorených po 22.00 hod. sú povinný zabezpečiť také opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k obťažovaniu hlukom, rušeniu nočného kľudu, verejného poriadku, poškodzovaniu životného prostredia, majetku a pod. V prípade, že dôjde k uvedeným skutočnostiam v priamej súvislosti s činnosťou prevádzky, čo bude doložené podpísanými, kontrolovateľnými a opodstatnenými sťažnosťami obyvateľov, zápismi Mestskej polície alebo PZSR, bude prevádzke stanovený prevádzkový čas do 22.00 hod.

Podnikateľ je povinný uviesť čas predaja alebo prevádzkový čas na vchodových dverách prevádzky alebo inom vhodnom a pre spotrebiteľa viditeľnom mieste.

Umiestnenie prenosných reklamných zariadení na chodníku a zeleni pred prevádzkou sa zakazuje. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním nariadenia vykonáva Mesto Levoča.

Podpisovanie

podpisom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Ak je Oznámenie o doplnení/rozšírení podnikateľskej činnosti/sortimentu v súlade s ustanoveniami nariadenia, Mesto zaeviduje predmetnú  zmenu  do registra. Ak Oznámenie nespĺňa ustanovenia nariadenia, pretože podnikateľ nepredložil k Ohláseniu požadované doklady, Mesto písomne oznámi podnikateľovi  neakceptovanie predmetnej zmeny  a oboznámi podnikateľa s podmienkami , ktoré je nevyhnutné splniť.