Agendy

Oznamovanie verejných zhromaždení v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov – Občan

Postup pri oznámení verejného zhromaždenia v zmysle zákona

 č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

 

  1. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) majú občania právo pokojne sa zhromažďovať. Výkon zhromažďovacieho práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk.

 

  1. Zvolávateľom zhromaždenia môže byť občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničná právnická osoba, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky alebo skupina osôb.

 

  1. Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť mestu tak, aby mesto oznámenie dostalo aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania. Za právnickú osobu predloží oznámenie ten, kto je v tejto veci splnomocnený konať v jej mene. Oznámenie sa môže predložiť aj osobne v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou hodinou – oddeleniu organizačnému a vnútornej prevádzky mestského úradu, ktoré to zvolávateľovi písomne potvrdí s uvedením dňa a hodiny, keď bola oznamovacia povinnosť splnená.

 

  1. Na oznámenie môže zvolávateľ použiť tlačivo. Pri oznámení bez využitia tlačiva je zvolávateľ povinný dodržať zákonom predpísaný obsah oznámenia.

 

  1. Ak sa má zhromaždenie konať pod šírym nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný k oznámeniu priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.

 

Ďalšie informácie:

Mestský úrad Levoča, oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky, Ing. Jarmila Lisoňová, vedúca oddelenia, tel. kontakt: 053/4514014 kl. 117, email: jarmila.lisonova@levoca.sk

 

Tlačivo: Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

Informácie

Žiadateľ

zvolávateľ - občan starší ako 18 rokov

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť mestu tak, aby mesto oznámenie dostalo aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania. Za právnickú osobu predloží oznámenie ten, kto je v tejto veci splnomocnený konať v jej mene. Oznámenie sa môže predložiť aj osobne v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou hodinou – oddeleniu organizačnému a vnútornej prevádzky mestského úradu, ktoré to zvolávateľovi písomne potvrdí s uvedením dňa a hodiny, keď bola oznamovacia povinnosť splnená.

Povinné prílohy

nie sú

Správne poplatky

Služba - úkon nepodlieha režimu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

v úvodných informáciách

Podpisovanie

zvolávateľ zhromaždenia

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

Eventuálne:

  • výzva na odstránenie vád v oznámení na mieste, príp. písomným upozornením
  • vydanie rozhodnutia o zákaze oznámeného zhromaždenia z dôvodov uvedených v zákone č. 84/1990 Zb.  o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov