Život v meste

LIMKA

Informačný magazín mesta Levoča LIMKA

Vydávané a rozšírované na území mesta Levoča.
Vychádza jedenkrát mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci.
Vydáva: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321
Grafická úprava a sadzba: Vladimír Maľák
Inzercia: Mesto Levoča
Tlač: ProfiPrint, s.r.o.

Redakčná uzávierka 20. deň v kalendárnom mesiaci.

Prílohy na stiahnutie