Život v meste

LIMKA

Informačný magazín mesta Levoča LIMKA

Vydávané a rozšírované na území mesta Levoča.
Vychádza jedenkrát mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci.
Vydáva: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321
Grafická úprava a sadzba: Vladimír Maľák
Inzercia: Mesto Levoča
Tlač: ProfiPrint, s.r.o.

Redakčná uzávierka 20. deň v kalendárnom mesiaci.

Príspevky posielajte na adresu: limka@levoca.sk

Zodpovedný redaktor: JUDr. Pavol Papcun
Výkonný redaktor: Bc. Vladimír Maľák
Jazyková korektúra: Mgr. Eva Malíšková, PhD.
Redakčná rada: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Kamil Tomaškovič, Bc. Vladimír Maľák, Mgr. Eva Malíšková, PhD.


Február 2024
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


Január 2024
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


December 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


November 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


Október 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


September 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


August 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


Júl 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


Jún 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


Máj 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


Apríl 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


Marec 2023
Tlačená verzia

stiahni do svojho zariadenia


 

 

Prílohy na stiahnutie