Život v meste

LIMKA

Informačný magazín mesta Levoča LIMKA

Vydávané a rozšírované na území mesta Levoča.
Vychádza jedenkrát mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci.
Vydáva: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321
Grafická úprava a sadzba: Vladimír Maľák
Inzercia: Mesto Levoča
Tlač: ProfiPrint, s.r.o.

Redakčná uzávierka 20. deň v kalendárnom mesiaci.

Príspevky posielajte na adresu: limka@levoca.sk

Zodpovedný redaktor: JUDr. Pavol Papcun
Výkonný redaktor: Bc. Vladimír Maľák
Jazyková korektúra: Mgr. Eva Malíšková, PhD.
Redakčná rada: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Kamil Tomaškovič, Bc. Vladimír Maľák, Mgr. Eva Malíšková, PhD.

Prílohy na stiahnutie