Agendy

Oznámenie o zmene prevádzkovej doby – Podnikateľ

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na území mesta Levoča upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o predajnej a prevádzkovej dobe č. 1/2007.
Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území mesta Levoča prevádzkarne obchodu a služieb s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov.

Prevádzkou sa rozumie priestor, v ktorej sa činnosť vykonáva a ktorý je učený pre styk so zákazníkmi.

Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb sa rozumie časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.

Informácie

Žiadateľ

právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Prevádzková doba oznámená Mestu Levoča, ktorá je v súlade s platným nariadením sa stáva záväznou. Každú zmenu je prevádzkovateľ povinný nahlásiť najneskôr v deň uskutočnenia zmeny na tlačive mesta.

Správne poplatky

žiadne

Poučenie

Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb sa stanovuje od 6.00 do 02.00 hod.

Prevádzková doba oznámená Mestu Levoča, ktorá je v súlade s platným nariadením sa stáva záväznou.

Prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, v čerpacích staniciach PHM, supermarketoch, hypermarketoch, autobusových a vlakových staniciach je časovo neobmedzená.

Prevádzkovatelia prevádzok otvorených po 22.00 hod. sú povinný zabezpečiť také opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k obťažovaniu hlukom, rušeniu nočného kľudu, verejného poriadku, poškodzovaniu životného prostredia, majetku a pod. V prípade, že dôjde k uvedeným skutočnostiam v priamej súvislosti s činnosťou prevádzky, čo bude doložené podpísanými, kontrolovateľnými a opodstatnenými sťažnosťami obyvateľov, zápismi Mestskej polície alebo PZSR, bude prevádzke stanovený prevádzkový čas do 22.00 hod.

Podnikateľ je povinný uviesť čas predaja alebo prevádzkový čas na vchodových dverách prevádzky alebo inom vhodnom a pre spotrebiteľa viditeľnom mieste.

Umiestnenie prenosných reklamných zariadení na chodníku a zeleni pred prevádzkou sa zakazuje.

Podpisovanie

podpisom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Ak je Ohlásenie zmeny prevádzkovej doby v  prevádzke v súlade s ustanoveniami nariadenia, Mesto zmenu akceptuje a zaeviduje do registra. Ak Ohlásenie  zmeny prevádzkovej doby v prevádzke nespĺňa ustanovenia nariadenia, Mesto písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi podnikateľa s podmienkami, ktoré je nevyhnutné splniť.