Agendy

Podávanie žiadosti o oznámenie miesta pobytu občanov – Občan

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené

  1. a) meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  2. b) meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
  3. c) odôvodnenie žiadosti.

Informácie

Žiadateľ

fyzická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehoty nie sú ustanovené ani určené, vybavuje sa bez zbytočného odkladu, pri osobnom kontakte okamžite - na počkanie.

Povinné prílohy

predloženie občianskeho preukazu pri osobnom kontakte

Správne poplatky

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) vyberá správny poplatok vo výške 5 eur.  
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie sa nachádza v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

  1. vydanie oznámenia o mieste pobytu občana
  2. záznam v relevantných evidenciách mesta Levoča