Agendy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – Občan

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Povinné prílohy

 • § 17 a 18 Vyhlášky č.: 453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (k § 79 a 80 zákona)

 • 17

(1) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje

 1. a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 2. b) označenie a miesto stavby,
 3. c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
 4. d) predpokladaný termín dokončenia stavby,
 5. e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
 6. f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

(2) K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí

 1. a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 2. b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o
  zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného
  vyhotovenia stavby,12)pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
 3. c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností;13)tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo
  k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
 4. d) ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru
  udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie,14)
 5. e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
  správy,
 6. f) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
 • 18

(1) Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú

a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,

b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a
bezpečnú prevádzku;15)ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku
komplexného vyskúšania,

c) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny
stavby pred jej dokončením,

d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu
byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným
úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,

e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného
povolenia,

f) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v
podmienkach stavebného povolenia,

g) stavebný denník.

(2) Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

Správne poplatky

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 1. a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 1. rodinný dom      35 eur
 2. bytový dom      120 eur
 1. b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2       25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2           50 eur
 1. c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu       25 eur
 2. bytových domov                                                                          50 eur
 1. d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                            20 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť             20 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
  malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                           20 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská                                        20 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
  napríklad letné kuchyne, bazény, sklady                          20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám;

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                            30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť             30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
  malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                           30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská                                        30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou,
  napríklad prístrešky, sklady                                                 30 eur

f) na zmeny dokončených staviebpodľa písmen d) a e)   20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených staviebpri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane                                                   60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                  120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane               250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane           400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane      530 eur
nad 10 000 000 eur                                                     660 eur

Oslobodenie:

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky:

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady,   vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Úhrady

Platbou v hotovosti v klientskom centre Mestského úradu, alebo peňažným prevodom na účet  UniCredit Bank Slovakia a.s. číslo účtu  IBAN  SK 45  1111 000 000 101 934 5046

Legislatíva

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. Zákony dotýkajúce sa agendy aj s odkazom na zákon na internete
 • Zákon č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon NRSR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Zb.

Poučenie

 • § 79-81 Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • 79

(1) Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

(2) Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

 • 80

(1) Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.

(2) V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

(3) Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu, ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu.

 • 81

(1) V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

(2) Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná projektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.

(3) Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.

(4) S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Zverejňovanie

Ak má rozhodnutie povahu verejnej vyhlášky musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli mesta spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.levoca.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Prvostupňové správne konanie, ktoré sa končí rozhodnutím vo veci, zastavením konania alebo uzavretím zmieru.