Agendy

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Občan

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Sadzba

- poplatok pri zápise dieťaťa:                                     10,00 eur
- paušálny poplatok mesačne:                                200,00 eur
- denný poplatok /ošetrovné a stravné /                   1,80 eur

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa