Samospráva

Primátor mesta

Miroslav Vilkovsky

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

politická príslušnosť: nezávislý

Kontakty

Telefón:   +421 53 451 2467

Email:  miroslav.vilkovsky@levoca.sk, primator@levoca.sk

Napíšte primátorovi

Polia označené hviezdičkou * sú povinné.
 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie primátora sa skončí zvolením nového primátora a zložením sľubu, funkcia primátora je funkciou verejnou. Text sľubu stanovuje zákon o obecnom zriadení.
 2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 3. Nezlučiteľnosť funkcie primátora mesta s inými funkciami stanovuje zákon o obecnom zriadení a zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 4. Primátor najmä:a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady ak zákon o obecnom zriadení alebo tento Štatút neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,b) vykonáva správu mesta,c) zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradue) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto Štatútom, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,f) uchováva erb, vlajku mesta a mestskú pečať a používa mestské insígnie,g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva.
 5. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. V tomto prípade primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný. Postup mestského zastupiteľstva po pozastavení uznesenia upravuje zákon o obecnom zriadení.
 6. Rozhoduje o zmluvných prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku v reprodukčnej obstarávacej hodnote do 3000 eur (vrátane) po prerokovaní v mestskej rade.
 7. Rozhoduje o nakladaní s majetkovými právami do 3000 eur (vrátane) po prerokovaní v mestskej rade.
 8. Rozhoduje o výmene a podnájme mestských bytov medzi ich nájomcami po prerokovaní v mestskej rade.
 9. Rozhoduje o nájme a užívaní nebytových priestorov a iných nehnuteľností po prerokovaní v mestskej rade.
 10. Rozhoduje o prenájme hnuteľných vecí v zostatkovej hodnote jednotlivo do 3000 eur po prerokovaní v mestskej rade.
 11. Rozhoduje o vyradení majetku mesta jednotlivo v zostatkovej hodnote do 3000 eur po prerokovaní v mestskej rade.
 12. Rozhoduje o jednorazovej dávke sociálnej pomoci v súlade so zákonom o sociálnej pomoci a jednotlivo do výšky 200 eur.
 13. Primátor mesta poskytuje dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Levoča do výšky 200 eur. Dotácia nesmie presiahnuť 5 % z celkovej rozpočtovanej výšky príslušnej kapitoly v kalendárnom roku. Bližšie podmienky poskytovania dotácie upravuje nariadenie mesta.
 14. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638 eur ak:• poruší nariadenie,• neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,• nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania následkov živelnej pohromy, alebo mimoriadnej udalosti.Výnos pokút je príjmom mesta.
 15. Zánik mandátu primátora mesta určuje zákon o obecnom zriadení.
 16. Platové pomery primátora mesta upravuje osobitný zákon.