Agendy

Daň z nehnuteľností – Občan

Daň z nehnuteľností je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Levoča zaviedlo daň z nehnuteľností všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Levoča je vecne príslušným správcom dane, ak sa nehnuteľnosť nachádza na území mesta v katastrálnom území: Levoča (Levoča, Levočská Dolina, Levočské Lúky, Nový Dvor), Závada, Dvorce

Informácie

Žiadateľ

Daňovník si môže uplatniť nárok na oslobodenie od dane z nehnuteľností na pozemky:

 • na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje
 • slúžiace školám a školským zariadeniam

Daňovník si môže uplatniť nárok na zníženie dane z nehnuteľností - dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 25% z daňovej povinnosti na rodinné domy a byty

ak stavba slúži vlastníkovi nehnuteľností na trvalé bývanie a ide o fyzickú osobu

 • ktorá je staršia ako 70 rokovtento stav nie je potrebné dokladovať, správca dane má osobné údaje o vlastníkovi nehnuteľností svojej databáze,
 • ktorá je ťažko zdravotne postihnutádaňovník preukazuje nárok kópiou  platného preukazu ŤZP alebo ŤZP/S

Daňovník si uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. januára 2021, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Daňovník vyplní priznania, v ktorom uvedie identifikačné údaje o daňovom subjekte, kontaktné údaje, počet príloh, dátum podania priznania a podpis daňového subjektu. Zároveň k priznaniu pripojí prílohu na uplatnenie úľavy a prehlásenie, že stavbu užíva na trvalé bývanie. K priznaniu pripojí kópie dokladov preukazujúce dôvod na úľavu.

Daňovník si nemusí uplatňovať nárok v priznaní k dani z nehnuteľnosti každoročne, ak si uplatnil úľavu z titulu veku alebo z titulu toho, že je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S ak, nenastane zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (napr.  preukaz bol daňovníkovi odobratý alebo stavbu, na ktorú má uplatnenú úľavu na dani už neužíva na trvalé bývanie).

Ak sa na daňovníka vzťahujú dve alebo viac úľav súčasne, správca dane prizná len jednu a to tú, ktorá je pre daňovníka výhodnejšia.

Príklad 1

Vlastníkovi nehnuteľností fyzickej osobe bol vydaný preukaz s ťažkým zdravotným postihnutím 15.10.2019. Prvýkrát si bude môcť daňovník uplatniť zníženie daňovej povinnosti na byt (rodinný dom) v roku 2020 podaním priznania alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2020. V prípade ak, daňovník tento termín zmeškal zníženie daňovej povinnosti správca dane poskytne daňovníkovi až v nasledujúcom zdaňovacom období t.j. v roku 2021.

Príklad 2

Vlastník nehnuteľností fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 70 rokov k 02.01.2020 si prvý krát bude môcť uplatniť zníženie daňovej povinnosti na byt (rodinný dom) v roku 2021 podaním priznania alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2021.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani z nehnuteľností:

 • podáva daňovník do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
 • ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti,
 • daňovník si uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na úpravu dane najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na úpravu dane za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi zaniká.

Príklad 1:

 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba darovaním 10.01.2020; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 22.04.2020; priznanie k dani z nehnuteľností ( priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2021 je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť darovaním ale aj daňovník, ktorý daroval nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2021.

Príklad 2:

 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba kúpou 12.12.2019; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 03.01.2020; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2021 je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2021.

Príklad 3:

 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba kúpou 15.03.2019; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 21.05.2019; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2020 bol povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti)  najneskôr do 31.01.2020. 

Príklad 4:

 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba dedením 25.01.2020; Uznesenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 25.04.2020, vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 02.05.2020; priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedením (priznanie alebo čiastkové priznanie) na rok 2020 do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 25.04.2020) t.j. najneskoršie do 25.05.2020. Ak by notár vyznačil právoplatnosť Uznesenia o dedičstve v deň vydania uznesenia t.j. 25.01.2020; dedič je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 25.02.2020.
 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba dedením 20.12.2019; Uznesenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 02.01.2020, vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 02.03.2020; priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedením (priznanie alebo čiastkové priznanie) na rok 2020 do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 01.02.2020) t.j. najneskoršie do 03.02.2020, keďže 01.02.2020 je sobota, priznanie najneskoršie nasledujúci pracovný deň t.j. 03.02.2020. Ak by notár vyznačil právoplatnosť Uznesenia o dedičstve v deň vydania uznesenia t.j. 20.12.2019; dedič je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskoršie do 20.01.2020 .

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva (ak nenastane zmena), správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Povinné prílohy

Doklady, v ktorých sa nachádzajú potrebné údaje pre vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností sú napr.

 • doklady z katastra nehnuteľností (list vlastníctva, rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, rozhodnutie o odstránení stavby z listu vlastníctva),
 • rozhodnutie stavebného úradu (právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, oznámenie o ukončení výstavby drobnej stavby, rozhodnutie o zmene užívania stavby alebo bytu, rozhodnutie o zmene stavby pred kolaudáciou, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby),
 • rozhodnutie súdu o vlastníckych právach k nehnuteľností (rozhodnutie o schválení príklepu dražby, právoplatné uznesenie o dedičstve, majetkové vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Sadzba

Sadzby dane z nehnuteľností VZN mesta Levoča č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie určený v sume 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.

Úhrady

Daň z nehnuteľností sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou;
 • v banke v hotovosti na účet mesta,
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta.

Bankový účet Mesta Levoča pre daň z nehnuteľností

 • IBAN   SK45 1111 0000 0010 1934 5046
 • BIC kód: UNCRSKBX

Pri platbe dane z nehnuteľností na účet  je daňovník povinný uviesť okrem správnej výšky dane alebo splátky dane aj  variabilný symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Pri bezhotovostnej platbe môže daňovník využiť QR kód uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane z nehnuteľností sú

 • pozemky - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty; záhrady; zastavané plochy a nádvoria; lesné pozemky; na ktorých sú lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy; stavebné pozemky a ostatné pozemky
  • na zaradenie pozemku do skupiny je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností; pri lesoch je určujúci program o starostlivosti o lesy; stavebný pozemok je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
 • stavby - stavby na bývanie (rodinné domy) a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (humno, letná kuchyňa, altánok do 25 m2); stavby na pôdohospodársku produkciu (dreváreň), skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; chaty a stavby na individuálnu rekreáciu; samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží; stavby garáží umiestnené pod zemou; priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou; ostatné stavby
  • na zdanenie stavby je rozhodujúci účel skutočného využitia stavbyzdaňujú sa aj podzemné podlažia.
 • byty a nebytové priestory
  • byt slúžiaci na iné účely ako na bývanie sa považuje za nebytový priestor.

Daňovník dane z nehnuteľností - je vlastník pozemku, stavby, bytu, nebytového priestoru; fyzická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav; nájomca pozemku - ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, nájomca, ktorý má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, nájomca, ktorý má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorý má pozemky vo vlastníctve; ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor (ďalej len "nehnuteľnosť") v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Daňová povinnosť

 • vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a
 • zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 • pri dedení daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • pri dražbe daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
 • pri vydražení nehnuteľnosti daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti v dražbe.

Priznanie k dani z nehnuteľností - sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví MF SR všeobecne záväzným právnym predpisom "Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

Typy daňových priznaní:

 • Priznanie - označí daňovník, ak podáva priznanie správcovi dane prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie -  označí daňovník, ak už v predchádzajúcom období priznanie podal správcovi dane, ale vznikla mu nová daňová povinnosť alebo nastala zmena, ktorá má vplyv na výšku vyrubenej dane (napr. nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena využitia stavby alebo sa zmenila výmera alebo druh pozemku alebo bolo vydané daňovníkovi stavebné povolenie na stavbu ...).
 • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti - označí daňovník, ak nehnuteľnosť už nevlastní alebo nastala zmena, ktorá má vplyv na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností  (napr. daňovník predal alebo daroval nehnuteľnosť, alebo zanikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku po kolaudácii stavby ...).
 • Dodatočné priznanie - označí daňovník v prípade, ak v priznaní neuviedol správne údaje o nehnuteľnosti (napr. neuviedol správne podlažia alebo výmeru zastavanej plochy stavby alebo neuviedol správne účel užívania stavby ...). Dodatočné priznanie môže daňovník podať najneskoršie do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. Dodatočné priznanie nemožno podať na zmenu účelu užívania stavby.
 • Opravné priznanie - označí daňovník, ak opravuje priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (napr. daňové priznanie podal dňa 10.04.2019 a následne zistí, že uviedol v priznaní nesprávne údaje môže podať opravné priznanie najneskoršie do 31.01.2020).

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého si dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. V takomto prípade priložia k priznaniu k dani z nehnuteľností dohodu spoluvlastníkov na tlačive.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z nehnuteľností sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Základ dane z nehnuteľností 

 • základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2;
 • základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 - pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby;
 • základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Vyrubenie dane - daň z nehnuteľností správca dane vyrubí rozhodnutím. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok - daň sa platí za rok.

 • výpočet dane z pozemkov = základ dane (hodnota x výmera) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb prízemná stavba = základ dane (výmera zastavanej plochy na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej úrovni) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb viacpodlažná stavba = základ dane x [sadzba dane + (príplatok za podlažie x počet ďalších podlaží okrem prízemia)]
 • výpočet dane z bytov = základ dane (výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru) x sadzba dane

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, okrem zmien týkajúcich sa vydraženia nehnuteľnosti alebo dedenia nehnuteľností.

Ak má fyzická osoba zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

 • Po podaní priznania k dani z nehnuteľností správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň sa platí len na základe rozhodnutia, ktoré sa doručuje daňovníkovi do vlastných rúk.
 • Ak má podanie daňovníka nedostatky, neobsahuje všetky náležitosti, je neúplné alebo má správca dane pochybnosti o správnosti vyplnených údajov, správca dane pred vydaním rozhodnutia vyzve daňovníka na doplnenie podania. V prípade ak daňovník nevyhovie správcovi dane, správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti vyrubovacím rozkazom alebo vyrubí daň podľa pomôcok alebo začne daňovú kontrolu, po ktorej vyrubí daň z nehnuteľnosti.