Agendy

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a chodníka – prekopávku – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • Stavebné povolenie, územné rozhodnutie, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
  • 1 x situácia stavby so zakreslením trasy vedenia prekopávky
  • Vyjadrenie správcov dotknutých inžinierskych sietí
  • Správny poplatok v zmysle zákona č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Správne poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov