Agendy

Oznámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby z dôvodu konania spoločenskej akcie – Podnikateľ

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na území mesta Levoča upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o predajnej a prevádzkovej dobe č. 1/2007.
Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území mesta Levoča prevádzkarne obchodu a služieb s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov.

Prevádzkou sa rozumie priestor, v ktorej sa činnosť vykonáva a ktorý je učený pre styk so zákazníkmi.

Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb sa rozumie časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.

Informácie

Žiadateľ

právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Prevádzková doba oznámená Mestu Levoča, ktorá je v súlade s platným nariadením sa stáva záväznou. Každú zmenu je prevádzkovateľ povinný nahlásiť najneskôr v deň uskutočnenia zmeny na tlačive mesta.

Poučenie

Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania  spoločenských akcií ( svadby, stužkové, plesy a pod. ) je možné do 6.00 hod. Po 22.00 hod. je pre prevádzkovateľ  povinný zabezpečiť také opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k negatívnym javom, obťažovaniu hlukom, rušeniu nočného kľudu, verejného poriadku, poškodzovaniu životného prostredia, majetku a pod.

Podpisovanie

podpisom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa