Agendy

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie mesta Levoča – Podnikateľ

Samostatne hospodáriaci roľník :  ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá vykonáva poľnohospodárku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.

Riadi sa zákonom č. 105/1990 Zb. zákona o súkromnom podnikaní občanov  (nie živnostenským zákonom !)

Hlavná činnosť SHR spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby, a to vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

SHR sa zvykne označovať aj ako farmár či poľnohospodár. Môže ísť napríklad o pestovateľa zeleniny, ovocia , ale aj o chovateľa zvierat.

FO, ktorý chce podnikať ako SHR sa musí registrovať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrad buď v mieste bydliska, alebo na obecnom a mestskom úrade v obci a meste , v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky SHR, na ktorých chce vykonávať poľnohospodársku výrobu , alebo v ktorého obvode sa nachádzajú pozemky iného vlastníka, s ktorým SHR uzatvoril nájomnú zmluvu za účelom realizácie poľnohospodárskej výroby. SHR teda nemusí podnikať výlučne len na vlastnej pôde, ale aj na pôde prenajatej.

Informácie

Žiadateľ

FO, PO

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • Vlastník pôdy( list vlastníctva)
 • Nájomca pôdy ( nájomná zmluva)
 • Vlastník inej hospodárskej nehnuteľnosti  (list vlastníctva)
 • Osobitné oprávnenie v zmysle § 12 zákona č. 219/91 Zb. zákona

Správne poplatky

Ohlásenie SHR do evidencie mesta Levoča podlieha poplatku vo výške 6,50 €

Úhrady

V klientskom centre v budove MsÚ v Levoči

Legislatíva

 • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
 • Zák.č. 145/1995 Z. z. Pol. 142 písm. a) o správnych poplatkoch v platnom znení
 • Zákon č. 272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poučenie

Osvedčenie o zápise do evidencie SHR vydáva MsÚ v Levoči do 30 dní odo dňa doručenie žiadosti o ohlásenie do evidencie SHR.

Podpisovanie

Vlastnoručný podpis žiadateľa

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Iné: Podateľňa