Agendy

Verejné kultúrne podujatia – oznámenie – Podnikateľ

Verejným kultúrnym podujatím v zmysle Zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach sa rozumie verejnosti prístupné:
–        divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
–        koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
–        výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
–        festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
–        tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
–        verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia,
–        podujatia verejnosti prístupné, ak sa konajú pre individuálne neurčených návštevníkov.

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia môže byť právnická osoba (podnikateľ, a.s., s.r.o. a pod.).

Informácie

Žiadateľ

Usporiadateľ je právnická osoba (podnikateľ, s.r.o., a.s. a pod.), pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitných predpisov.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Usporiadateľ:
Oznámenie je treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Mesto Levoča:
V zmysle §49 Zákona č. 71/1967 o správnom konaní

Sadzba

Všeobecné záväzné nariadenie mesta č.20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úhrady

Záber verejného priestranstva - Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva

Legislatíva

Poučenie

Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie.

Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo Mestu  alebo by bolo v rozpore so   zákonom o verejných kultúrnych podujatiach.

Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia doručí usporiadateľovi do troch dní.

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením.

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže Mesto za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona o verejných kultúrnych podujatiach, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 332 eur.

Podpisovanie

Usporiadateľ podpisuje: Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Mesto Levoča na základe predloženej žiadosti vydá súhlasné stanovisko.

Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie.

Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že  by bolo v rozpore so   zákonom o verejných kultúrnych podujatiach.

Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia Mesto doručí usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže Mesto za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 332 eur.