Agendy

Daň za nevýherné hracie prístroje – Podnikateľ

Mesto Levoča zaviedlo daň za nevýherné hracie prístroje všeobecne záväzným nariadením.
Mesto Levoča je vecne príslušným správcom dane, ak sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje na území mesta v priestore prístupnom verejnosti.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Sadzba

Sadzba dane  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a) mechanický prístroj – bowling – jedná hracia dráha                                                  200,00 eur
b) za jedno iné zariadenie na zábavné hry napr. elektronický prístroj
na počítačové hry, mechanický prístroj – stolný futbal, stolný hokej,
šípky, biliard                                                                                                                              100,00 eur

Úhrady

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN   SK45 1111 0000 0010 1934 5046.

Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje - sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Základom dane - je počet nevýherných hracích prístrojov.

Daňovník - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Povinnosti daňovníka - ako je rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Daňová povinnosť - vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať; zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému prístroju, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

 • priznanie sa podáva na predpísanom tlačive určeným osobitným predpisom,
 • ak daňovník podá priznanie na nesprávnom tlačive alebo priznanie nepodpíše považuje sa takéto priznanie za nepodané.
 • daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane; napr. deň začatia prevádzkovania prístroja, presné umiestnenie, počet...
 • ak daňovník podal priznanie k dani a nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane; napr. daňovník začal prevádzkovať ďalší prístroj na území mesta, zmenilo sa umiestnenie prístroja alebo bol jeden prístroj demontovaný ... je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani,
 • ak na podanie priznania vyzve daňovníka správca dane, daňovník je povinný podať priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje v lehote určenej vo výzve správcu dane,
 • daňovník vyplní žlté tlačivo záhlavie, priloží prílohu oddiel VI; v záhlaví priznania daňovník vyznačí druh priznania ak
  • začal prevádzkovať prvý nevýherný hrací prístroj na území mesta - priznanie
  • začal prevádzkovať ďalší prístroj, vyradil prístroj z prevádzky alebo zmenil miesto prevádzky nevýherného hracieho prístroja v meste - čiastkové priznanie,
  • z prevádzky sa vyradili všetky nevýherné hracie prístroje na území mesta - čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,
 • v čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak sa daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Vyrubenie dane za nevýherné hracie prístroje - daň sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Výpočet dane za nevýherné hracie prístroje - daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane za kalendárny rok a počtu nevýherných hracích prístrojov, ktoré tvoria predmet dane.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS