Agendy

Daň za psa – Občan

Mesto Levoča zaviedlo daň za psa Všeobecne záväzným nariadením. Mesto Levoča je vecne príslušným správcom dane, ak sa pes chová na jej území.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani za psa

 • do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podáva daňovník priznanie k dani za psa,
 • do 30 dní od zmeny daňovej povinnosti od zmeny miesta chovného priestoru v meste, ak zmena má vplyv na vyrubenie dane, od nadobudnutia ďalšieho psa ...,
 • do 30 dní od zániku daňovej povinnosti po úhyne psa, od zmeny chovného priestoru mimo mesta.

Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku psa, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný.

Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.

V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá Mesto Levoča držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 2,00 eur.

Vrecká na psie exkrementy - Mesto každoročne vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie hygienické vrecká pre každého psa. Vrecká vydáva v priestoroch klientskeho centra. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť, inak sa dopúšťa priestupku.

Vrátenie pomernej časti dane za psa
Mesto vráti pomernú časť dane za psa na základe žiadosti za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Sadzba

Mesto Levoča určuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

 1. 19,00 eur  za psa chovaného v rodinnom dome, v chatách, v záhradkárskych osadách a pozemkoch na území mesta,
 2. 49,00 eur  za psa chovaného v bytovom dome a pre právnickú osobu.

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka

Úhrady

Daň za psa sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN   SK45 1111 0000 0010 1934 5046.

Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane za psa  je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Základom dane je počet psov.

Priznanie k dani za psa

 • priznanie sa podáva na predpísanom tlačive určeným osobitným predpisom,
 • ak daňovník podá priznanie na nesprávnom tlačive alebo priznanie nepodpíše považuje sa takéto priznanie za nepodané.
 • daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
 • ak daňovník podal priznanie k dani za psa a nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane (napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšieho psa alebo dôjde k zmene chovného priestoru psa napr. z rodinného domu do bytu ...) je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani v zákonnej lehote,
 • ak na podanie priznania vyzve daňovníka správca dane, daňovník je povinný podať priznanie k dani z psa v lehote určenej vo výzve správcu dane,
 • daňovník vyplní žlté tlačivo (záhlavie) a priloží prílohu (oddiel V); v záhlaví priznania daňovník vyznačí druh priznania (priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie),
 • v čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak sa daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Vyrubenie dane za psa - daň za psa sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Výpočet dane za psa - daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane za kalendárny rok a počtu psov, ktoré tvoria predmet dane.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS