Agendy

Podávanie návrhov na zrušenie trvalého pobytu – Občan

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov  Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

 1. a) na základe oznámenia podľa 10 písm. d),
 2. b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 3. c) na základe ohlásenia podľa 6 ods. 1 a 3,
 4. d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 5. e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 6. f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,
 7. g) ak budova zanikla.

Informácie

Žiadateľ

vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti;

občan oprávnený užívať budovu

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehoty nie sú ustanovené ani určené, vybavuje sa pri osobnom kontakte v režime "na počkanie".

Povinné prílohy

Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu  na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti; musia byť ohlasovni predložené okrem dokladov uvedených v § 3 ods. 8 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov aj tieto doklady:

 1. a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 2. b) dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
 3. c) rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané,
 4. d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Správne poplatky

Služba - úkon nepodlieha režimu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie je uvedené v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

 • Osobne

Procesy po podaní žiadosti

 1. odôvodnené zrušenie trvalého pobytu
 2. záznam v relevantných evidenciách mesta Levoča
 3. vydanie potvrdenia žiadateľom
 4. informovanie občana, ktorému bol zrušený trvalý pobyt