Agendy

Poplatok za komunálny odpad – Podnikateľ

Poplatok za komunálny odpad  je povinný poplatok a obec je povinná ho vyrubiť a vybrať. Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň.
V meste Levoča právnické osoby a podnikatelia platia poplatok za komunálny odpad za množstvový zber.

Poplatok za komunálny odpad podľa zákona o miestnych daniach platí:

 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania (osoba zapísaná v obchodnom registri napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzením, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov …)
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie (napr. politické strany a hnutia, cirkevné a náboženské združenia, občianske združenia a iné združenia, odborové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, spoločenstvá a vlastníkov bytov a nebytových priestorov, územné samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, nadácie,  štátne fondy, školy, ďalšie organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli  …)

Správu poplatku za komunálny odpad zabezpečuje oddelenie daní a poplatkov a nakladanie s odpadom zabezpečujú Technické služby mesta Levoča.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Poplatník  s preukázaným množstvovým zberom je povinný oznámiť vznik, zánik a zmeny  poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 30 dní odo dňa vzniku uvedenej skutočnosti na tlačive vydanom Mestom Levoča (tlačivo tvorí prílohu VZN).

Sadzba

 1. Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je: 0,031 eur za liter pri použití všetkých druhov zberných nádob.
 2. Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je:

0,031 eur za liter pri použití všetkých druhov zberných nádob:

- zberné vrece o objeme 100 litrov
- zberná nádoba o objeme 110 litrov
- zberná nádoba o objeme 120 litrov
- zberná nádoba o objeme 240 litrov
- zberná nádoba o objeme 1100 litrov (maloobjemový kontajner) a pri zvolenej frekvencií vývozu, podľa povahy ich podnikateľskej činnosti.

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, majú povinnosť označiť si zbernú nádobu nálepkou. Nálepka s označením Mesta Levoča im bude vydaná na Odd. finančnom, č. dv. 13 a to na základe vypísaného tlačiva Oznámenia *vzniku, *zániku, *zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tlačivo tvorí prílohu VZN.

3. V meste Levoča je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,038 eur/kg bez obsahu škodlivín.

Úhrady

Poplatok za komunálny odpad sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN:  SK48 0200 0000 0015 8342 8053, BIC: SUBASKBX .

Pri platbe poplatku je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol a konštantný symbol, ktorý  je uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Poplatník poplatku za komunálny odpad je

 • právnická osoba, ktorá je v meste Levoča oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie. Medzi organizácie, ktoré nie sú založené s cieľom podnikania, patria napr. príspevkové organizácie, nadácie, fondy, rozpočtové organizácie, nadácie a pod.;
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce s cieľom podnikania. Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia vydaného podľa osobitných predpisov, a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Poplatková povinnosť

 • vzniká dňom, ktorým poplatník bol oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta a
 • zaniká dňom kedy zaniklo právo oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo zaniklo užívanie nehnuteľnosti na území mesta. Podľa občianskeho zákonníka za oprávnenie užívať nehnuteľnosť sa považuje vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti.

Určenie poplatku

 • poplatok sa určuje rozhodnutím.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Výpočet poplatku za komunálny odpad

 • súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov v meste.

Sankcie v daňovom konaní 

 • za nesplnenie oznamovacej povinnosti - poplatník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá oznámenie k poplatku v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím,
 • sankcia za omeškanie úhrady poplatku - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku; ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované poplatníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje poplatník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS