Agendy

Poplatok za komunálny odpad – Podnikateľ

Poplatok za komunálny odpad  je povinný poplatok a obec je povinná ho vyrubiť a vybrať. Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň.
V meste Levoča právnické osoby a podnikatelia platia poplatok za komunálny odpad za množstvový zber.

Poplatok za komunálny odpad podľa zákona o miestnych daniach platí:

 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania (osoba zapísaná v obchodnom registri napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzením, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov …)
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie (napr. politické strany a hnutia, cirkevné a náboženské združenia, občianske združenia a iné združenia, odborové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, spoločenstvá a vlastníkov bytov a nebytových priestorov, územné samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, nadácie,  štátne fondy, školy, ďalšie organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli  …)

Správu poplatku za komunálny odpad zabezpečuje oddelenie daní a poplatkov a nakladanie s odpadom zabezpečujú Technické služby mesta Levoča.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Poplatník  s preukázaným množstvovým zberom je povinný oznámiť vznik, zánik a zmeny  poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 30 dní odo dňa vzniku uvedenej skutočnosti na tlačive vydanom Mestom Levoča (tlačivo tvorí prílohu VZN).

Sadzba

 1. Sadzba poplatku na celom území mesta Levoča pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť je: 0,0959 eur za osobu a kalendárny deň.
 2. Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je:

0,031 eur za liter pri použití všetkých druhov zberných nádob:

- zberné vrece o objeme 100 litrov
- zberná nádoba o objeme 110 litrov
- zberná nádoba o objeme 120 litrov
- zberná nádoba o objeme 240 litrov
- zberná nádoba o objeme 1100 litrov (maloobjemový kontajner) a pri zvolenej frekvencií vývozu, podľa povahy ich podnikateľskej činnosti.

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, majú povinnosť označiť si zbernú nádobu nálepkou. Nálepka s označením Mesta Levoča im bude vydaná na Odd. finančnom, č. dv. 13 a to na základe vypísaného tlačiva Oznámenia *vzniku, *zániku, *zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tlačivo tvorí prílohu VZN.

3. V meste Levoča je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,038 eur/kg bez obsahu škodlivín.

Úhrady

Poplatok za komunálny odpad sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN:  SK48 0200 0000 0015 8342 8053, BIC: SUBASKBX .

Pri platbe poplatku je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol a konštantný symbol, ktorý  je uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Poplatník poplatku za komunálny odpad je

 • právnická osoba, ktorá je v meste Levoča oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie. Medzi organizácie, ktoré nie sú založené s cieľom podnikania, patria napr. príspevkové organizácie, nadácie, fondy, rozpočtové organizácie, nadácie a pod.;
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce s cieľom podnikania. Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia vydaného podľa osobitných predpisov, a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Poplatková povinnosť

 • vzniká dňom, ktorým poplatník bol oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta a
 • zaniká dňom kedy zaniklo právo oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo zaniklo užívanie nehnuteľnosti na území mesta. Podľa občianskeho zákonníka za oprávnenie užívať nehnuteľnosť sa považuje vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti.

Určenie poplatku

 • poplatok sa určuje rozhodnutím.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Výpočet poplatku za komunálny odpad

 • súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov v meste.

Sankcie v daňovom konaní 

 • za nesplnenie oznamovacej povinnosti - poplatník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá oznámenie k poplatku v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím,
 • sankcia za omeškanie úhrady poplatku - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku; ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované poplatníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje poplatník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS