Agendy

Potvrdenie o veku stavby – Občan

Informácie

Žiadateľ

Žiadateľom môže byť vlastník (príp. ním splnomocnená osoba) existujúcej nehnuteľnosti

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Do 30 dní

Povinné prílohy

Stavby postavené po 1.10.1976:

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu
 • Geometrický plán ku stavbe
 • Snímka z katastrálnej mapy
 • Kúpnopredajná zmluva, resp. osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva – predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom objektu
 • Doklad o uhradení správneho poplatku

Stavby postavené pred 1.10.1976: 

 • Geometrický plán ku stavbe
 • Snímka z katastrálnej mapy
 • Kúpnopredajná zmluva, resp. osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva – predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom objektu
 • Kúpnopredajná zmluva, resp. osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva – predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom objektu
 • Doklad o uhradení správneho poplatku

Správne poplatky

Za vydanie potvrdenia o veku stavby sa platí správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položky č. 2 písm. a) sadzobníka.

Sadzba

2 eurá

Úhrady

Podľa § 7 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch:
(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu. 6ab) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa

Legislatíva

 • Vyhláška MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 • Vyhláška č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS