Agendy

Povolenie užívania malého zdroja znečistenia ovzdušia – Občan

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • kópia záväzného stanoviska na povolenie stavby MZZO
 • doklad o preukázaní posudzovania zhody od zariadenia (certifikát)
 • správa o odbornej prehliadke a skúške plyn. zariadenia
 • revízna správa o preskúšaní komína (krb)
 • splnomocnenie (pokiaľ žiadateľ nie je aj vlastník nehnuteľnosti)

Správne poplatky

Za podanie žiadosti sa neuhrádza správny poplatok

Legislatíva

 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Poučenie

Podľa § 17 ods. 1 zákona č.137/2010  o ovzduší súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na:
vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

 1. Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.
 2. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.
 3. Vydanie súhlasu na povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia