Mestský úrad

Prednosta mestského úradu

Mgr. Nikolaj Kučka

Telefón: + 421 53 451 2467, kl. 104

email: prednosta@levoca.sknikolaj.kucka@levoca.sk

Prednosta mestského úradu (§ 17 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení):

 1. Vedie a organizuje prácu mestského úradu.
 2. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta.
 3. Je zamestnancom mesta, za svoju činnosť sa zodpovedá primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 4. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:

 1. organizuje prácu mestského úradu,
 2. riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu,
 3. zostavuje návrh rozpočtu mestského úradu, sleduje jeho čerpanie a plnenie,
 4. kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu a o tomto informuje štvrťročne písomne primátora,
 5. zabezpečuje, po odsúhlasení s primátorom, materiálno-technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich mestskému úradu a stará sa o ich údržbu,
 6. spolupracuje s ostatnými obecnými a mestskými úradmi pri zabezpečovaní a realizácii výchovy a vzdelávania pracovníkov mesta,
 7. stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
 8. je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú Štatútom mesta Levoča, alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným pracovníkom mesta,
 9. stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mesta pracujúcich v mestskom úrade,
 10. organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti s primátorom – základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia,
 11. plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo, mestská rada a primátor.