Agendy

Žiadosť o prenájom reklamnej plochy – Informačný magazín mesta LIMKA – Podnikateľ

Profil: Informačný magazín mesta LIMKA je mestské tlačové periodikum, vydávane každý mesiac. Prináša informácie z kultúrneho, športového, spoločenského života v meste. LIMKA zahŕňa aj aktivity mestského úradu počnúc jeho jednotlivými oddeleniami a aktivitami. Prispievateľom do mesačníka môže byť aj občan, ktorý zašle príspevok a redakčná rada následne rozhodne o jeho zaradení alebo nezaradení do jeho vydania.

Vydavateľ: Mesto Levoča, ktoré je oprávnené vydávať LIMKU na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR č. EV 5295/15 pod č. ISSN 2453-7055.

Periodicita:  mesačná

Prispievateľ: Jednotlivé oddelenia MsÚ v Levoči a mestské organizácie, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem uverejniť príspevok v príslušnom čísle LIMKY.

Uzávierka:  Vždy 20. dňa v príslušnom mesiaci. V prípade, ak deň uzávierky LIMKY pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom na dodanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Príspevky: Dodanie podkladov k uzávierke LIMKY je zo strany príslušných oddelení a príspevkových organizácií, vrátane školských zariadení a ostatných prispievateľov vždy do 20. dňa v príslušnom mesiaci.

Prispievatelia sú povinní doručiť podklady výlučne v elektronickej podobe na adresu limka@levoca.sk alebo kamil.tomaskovic@levoca.sk  .

Písaný text je potrebné doručiť v elektronickej podobe vo formáte programu word, v maximálnej dĺžke jedného príspevku 2 normostrany.

Fotografie je potrebné doručiť v elektronickej podobe vo formátoch jpg, jpeg, tiff, png v čo najvyššej možnej kvalite a v minimálnom rozlíšení 300 dpi. Fotografie k uverejneniu spomienok je možné doručiť aj osobne na MsÚ v Levoči , č. dverí 17.

Spomienka: text na spomienku je možno doručiť emailom na adresu limka@levoca.sk alebo kamil.tomaskovic@levoca.sk.

Reklamu je potrebné doručiť v elektronickej podobe vo zvolenej veľkosti vo formáte 1:1 pdf v krivkách alebo vo formáte 1:1 v tiff 300 dpi v zmysle Cenníka vrátane vyplneného formulára – žiadosti o prenájom reklamnej plochy.

Požiadavky na reklamu:
Politická reklama akéhokoľvek druhu sa zakazuje. To platí aj v prípade regionálnych volieb.
Zakazuje sa reklama tabakových a iných výrobkov určených na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je čo len čiastočne vyrobený z tabaku.
Reklama a propagácia alkoholu okrem vína a piva sa zakazuje.
Zakazuje sa reklama hazardných hier a inzerátov s ponukou erotických služieb.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Podľa priloženého cenníka nájmu plochy platného od 1.2.2020.

Úhrady

V klientskom centre v budove MsÚ v Levoči alebo prevodom na bankový účet: SK45 1111 0000 0010 1934 5046.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa