Samospráva

Mestská polícia

Telefón: + 421-53-451 0650
Mobil na hliadku: +421 911 151 159
e-mail: mestskapolicia@levoca.sk

Mestská polícia bola zriadená v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii Všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 27/1995 dňa 26.10.1995, ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestská polícia vykonáva tieto hlavné úlohy:

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 • vykonáva dohľad, najmä obchádzkovú činnosť v meste, sídliskách, na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a ostatných verejne prístupných miestach,
 • vykonáva opatrenia potrebné na obnovenie verejného poriadku v meste ak došlo k jeho porušeniu,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých nesenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • V rámci preventívnej činnosti výchovne pôsobí na občanov, aby dodržiavali právne predpisy, nariadenia mesta, verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania,
 • predkladá návrhy a podnety orgánom mesta na prijímanie opatrení k odstraňovaniu príčin a podmienok vedúcich k porušovaniu verejného poriadku a na zlepšenie jeho ochrany,
 • kontroluje dodržiavanie predpisov, rozhodnutí a všeobecne závažných nariadení vydaných mestom Levoča,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/91 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Mesto môže vymedziť MP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné predpisy a zákony

Prílohy na stiahnutie

Oznamy organizácie