Agendy

Vydávanie potvrdení o trvalom pobyte – Občan

V zmysle ustanovenia § 10 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je ohlasovňa pri hlásení pobytu povinná vydať na požiadanie občana potvrdenie o pobyte.

Informácie

Žiadateľ

občan Slovenskej republiky

Lehoty

Predpokladá sa osobný kontakt - vybavenie je v režime "na počkanie".

Povinné prílohy

predloženie občianskeho preukazu

Správne poplatky

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) vyberá správny poplatok vo výške 5 eur.  
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie je uvedené v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne

Procesy po podaní žiadosti

  1. vydanie potvrdenia o pobyte
  2. záznam v relevantných evidenciách mesta Levoča