Agendy

Stravovanie v jedálňach – Občan

Stravovanie občanov mesta Levoča je možné zabezpečovať v jedálni:

Jedáleň , Námestie Majstra Pavla č. 51,  054 01  Levoča
Telefón: +421 53 451 2284, +421 911 136 446

Občan uzatvára s Mestom Levoča Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Informácie

Žiadateľ

V jedálni sa poskytuje stravovanie občanovi mesta Levoča, ktorý

  1. a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  2. b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
  3. c) dovŕšil dôchodkový vek

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok .

Úhrady

Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady na základe mesačného príjmu a to z dôchodku starobného, dôchodku invalidného, príspevkov v hmotnej núdzi. Výška úhrady je stanovená v 3 pásmach:

  1. pásmo: príjem do 300 eur                                        1,90 eur
  2. pásmo: príjem od 300,01 eur do 400 eur             2,00 eur
  3. pásmo: príjem nad 400 eur                                      2,15 eur

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa