Agendy

Podávanie žiadosti o oznámenie miesta pobytu občanov – Podnikateľ

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené

  1. a) meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  2. b) meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
  3. c) odôvodnenie žiadosti.

Informácie

Žiadateľ

právnická osoba

Lehoty

Lehoty nie sú ustanovené ani určené, vybavuje sa bez zbytočného odkladu, pri osobnom kontakte na počkanie.

Povinné prílohy

predloženie občianskeho preukazu pri osobnom kontakte

Správne poplatky

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) vyberá správny poplatok vo výške 5 eur.
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie sa nachádza v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

  1. vydanie oznámenia o mieste pobytu občana
  2. záznam v relevantných evidenciách mesta Levoča