Agendy

Ohňostrojné práce – žiadosť o súhlas – Podnikateľ

Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác na základe písomné súhlasu Mesta Levoča na vykonanie ohňostrojných prác.

Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

 

Informácie

Žiadateľ

Osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadateľ:
Žiadosť je potreba podať na mestskom úrade najneskôr 10 dní pred konaním ohňostrojných prác.

Povinné prílohy

Situačný náčrt s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru v okruhu 300 m, náčrt lokalizácie spôsobu užívania verejného priestranstva.

Správne poplatky

Bez poplatkov

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Podpisovanie

Odpaľovač ohňostroja, príp. osoba zodpovedná za konanie aktivity, počas ktorej sa ohňostroj bude odpaľovať.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Písomné stanovisko Mesta Levoča pre vykonanie ohňostrojných prác ako podklad pre vydanie rozhodnutia obvodného banského úradu.